حوزه سند
تعاون - اداره کل تسهیلات
نوع سند
قوانین
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
معاونت تعاون-اداره کل تسهیلات رفاهی

عنوان
اصلاحیه قانون واگذاری خودرو به جانبازان 50 درصد و بالاتر
متن
اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان 50 درصد وبالاتر به تاریخ 13/10/78و آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان به شماره 10131 ت 22893 هـ مورخ 16/3/79 و دستورالعمل نحوه واگذاری خودرو به همسر و فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر متوفی به شماره 54405/400 مورخ 23/5/85 رییس بنیاد شهید وامورایثارگران
برابر قانون اصلاح قانون تحویل خودرو ، به جانبازان50% و بالاتر خودرو واگذار می گردد که چهل درصد بهای خودرو و سود تسهیلات آن توسط دولت و شصت درصد بهای آن به صورت تسهیلات بانکی ( وام ) توسط نظام بانکی پرداخت (به صورت اقساط 120 ماهه از حقوق جانباز کسر می گردد) می شود. قابل ذکر است هر یک از جانبازان 50% و بالاتر فقط برای یک بار مشمول استفاده از قانون مذکور می باشند و واگذاری آن منوط به تامین اعتبار لازم و در حدود اعتبارات وصولی می باشد. برابر مفاد آئین نامه اجرایی نوع خودرو قابل واگذاری ، خودرو جایگزین پیکان می باشد که هر ساله از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت نوع خودرو جایگزین مشخص می شود ودرحال حاضر خودرو جایگزین پژو 405 بنزینی می باشد.
نکته : خانواده جانبازان متوفی 50 درصد و بالاتر که جانباز در زمان حیات 50 درصد و درنوبت واگذاری خودرو بوده و تاریخ فوت یا شهادت جانباز از 19/7/1376 به بعد باشد.(جانباز درزمان حیات 50درصد بوده دوبعد ازتاریخ 19/7/1376به بعد فوت کرده باشد)