تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
حوزه سند
معاونت تعاون - اداره کل اشتغال
نوع سند
دستورالعمل ها
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
نماینده محترم ولی فقیه ، معاون رئیس جمهور ورئیس بنیاد شهید وامورا یثارگران

عنوان
دستور العمل کمیسیون موارد خاص اشتغال
متن
دستورالعمل كميسيون موارد خاص اشتغال
400/3/2796 مورخ 90/09/05
هدف یا اهداف :
1 - ساماندهی وضعیت شغلی جامعه هدف دارای شرایط خاص
2- تمركز زدايي و تفويض اختيار به استانها برای رسیدگی و رفع مشکلات شغلی افراد دارای شرایط خاص
منظور:
1 - تصميم گيري ويژه براي ساماندهي اشتغال آندسته از اعضاء جامعه هدف که داراي شرايط خاص بوده و رفع مشکلات شغلی آنان در قالب برنامه هاي جاري امكانپذير نمي باشد .
2- رسيدگي وتصميم گيري صحيح و به موقع در حل مشكلات شغلی خاص جامعه هدف و پيشگيري از هرگونه تبعات سوء ناشي از بیکاری
3 – بررسی و رفع موانع شغلی آندسته از جامعه هدف شاغل که برای رسیدن به اشتغال پایدار نیاز به حمایت و مساعدت دارند .
تعاریف و اصطلاحات:
کمیسیون : نشست مشترك مسئولين ذيربط حوزه اشتغال وساير حوزه ها ی مرتبط ، به منظور اتخاذ تصميم براي اشتغال ايثارگران داراي شرايط خاص
موارد خاص : موضوعات ویژه و استثنایی مرتبط با اشتغال جامعه هدف كه بر اساس دستورالعملها ي جاري امکان رسیدگی ورفع آن میسر نمی باشد .
جامعه آماری تحت پوشش (مشمولین):
جامعه هدف شامل : فرزندان و همسران شاهد ، جانبازان و آزادگان ، فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر ، فرزندان آزادگان داری 5 سال اسارت و فرزندان جانبازان 25 درصد متوفی و بالاتر
وظایف و اختیارات کمیته های شهرستان و کمیسیونهای استان :
1- تشکیل کمیته های شهرستانی وکمیسیون های استانی به منظور بررسی درخواست مشمولین متقاضی استفاده از تسهیلات اشتغال که در چارچوب ضوابط و مقررات جاری ، امکان اعطای تسهیلات ومساعدت به آنها وجود ندارد .
2- تصمیم گیری درخصوص ساماندهی اشتغال آندسته از مشمولین که دارای شرایط خاص و ویژه بوده و از طریق برنامه های جاری اشتغال امکان ساماندهی شغلی آنان وجود ندارد .
3- تعیین تکلیف شغلی مشمولین متقاضی اشتغال دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم .
4- تعیین تکلیف شغلی مشمولین متقاضی اشتغال دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی که رشته ی تحصیلی آنها متناسب با نیاز بازار کار نمی باشد .
5- تصمیم گیری برای آندسته از مشمولین که علی رغم استفاده از برنامه های اشتغالزای بنیاد نیاز به حمایت شغلی دارند .
6- تصمیم گیری و برنامه ریزی در خصوص اشتغال موقت دانشجویان مشمول دارای شرایط خاص که نیاز به حمایت مالی دارند .
7- بررسی و تصمیم گیری در خصوص مدت و چگونگی پرداخت هزینه ها و سرانه های آموزش های فنی ، مهارتی وکارورزی شغلی به مشمولینی که دارای شرایط خاص بوده و برابر دستورالعملهای جاری امکان پرداخت سرانه به آنها وجود ندارد .
8- بررسی وتصمیم گیری درخصوص پرداخت حق بیمه سهم خویش فرمای فرزندان شهید اناث مجری طرح های اشتغالزا که از محل وجوه اداره شده تسهیلات اخذ نموده اند .
9- بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت وام اشتغال از محل وجوه اداره شده ، حداکثر به میزان 10 % از کل سهم سالیانه استان به مشمولین وام اشتغال ( مطابق دستورالعمل مربوطه )

به شرح ذیل :
الف : پرداخت وام تکمیلی به مجریان طرح های خوداشتغالی منوط به نداشتن قسط معوق و فعال بودن طرح
ب : پرداخت وام به افرادی که شرایط سنی آنان منطبق با دستورالعمل های جاری نمی باشد (برای فرزندان شاهد حداکثر تا 45 سال وبرای جانبازان حداکثر تا 50 سال)
ج : پرداخت وام به فرزندان اناث دیپلم و زیر دیپلم و اناث سرپرست خانوار
د : بررسی وتصمیم گیری در خصوص پرداخت وام تکمیلی به طرح هایی که در اثر حوادث طبیعی (سیل ، زلزله ، خشکسالی ، ... ) و یا سرقت و آتش سوزی محل اجرای طرح تعطیل و یا در شرف تعطیلی و ورشکستگی می باشند .
10- بررسی و تصمیم گیری در خصوص معرفی متقاضیان استفاده از سهمیه های استخدامی به شرح ذیل :
الف : معرفی متقاضیان استخدام در دستگاههای دولتی وغیر دولتی که قبلا از تسهیلات وام اشتغال از محل وجوه اداره شده استفاده نموده و طرح آنان منجر به شکست شده است .
ب : معرفی متقاضیان مشمول سهمیه های استخدامی که دارای شغل موقت ، فصلی یا قراردادی هستند به دستگاههای دولتی وغیر دولتی مشروط به نداشتن افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه استخدامی .
ج : معرفی مجدد اشخاصی که قبلاً از سهمیه های استخدامی استفاده نموده ولی به لحاظ بیماری های خاص توان کار در شغل خود را ندارند ، برای استفاده از سهمیه های استخدامی یا بهره مندی از تسهیلات وام اشتغال متناسب با شرایط جسمی آنان .
نکات مهم :
1- موارد فوق الذکر جزء مصادیق بارز قابل طرح درکمیته های شهرستانی وکمیسیونهای استانی بوده و چنانچه موضوعی غیر از موارد مذکور در شهرستان و استان وجود داشته که قابل طرح در کمیته ها وکمیسیونها باشد برگزاری جلسات و نشستهای کارشناسی با حضور اعضاء کمیته ها وکمیسیونها و اتخاذ تصمیم لازم بلامانع است.
2- پرداخت سرانه موارد خاص ( حداکثر سقف سرانه تعیین شده ) به مشمولین واجد شرایط ، به پیشنهاد کمیته های شهرستانی وبا تصویب در کمیسیون موارد خاص اشتغال استان ، حسب ضرورت وصرفا برای یکبار به منظور رفع موانع و مشکلات شغلی مانند حمایت مالی برای احیاء وتثبیت طرح ، تجهیزسازی کارگاه و .... بلامانع می باشد .
3- پرداخت سرانه موارد خاص حداکثر تا 2 برابر سقف تعین شده به مشمولین واجد شرایط که نیاز به مساعدت بیشتری جهت ساماندهی وضعیت شغلی دارند ، پس از تصویب در کمیسیون موارد خاص استان وبا ارائه گزارش ومستندات به اداره کل اشتغال وکار آفرینی و با تایید مدیر کل اشتغال وکار آفرینی امکان پذیر است .
4 – تشکیل کمیته های شهرستانی وکمیسیون های استانی نباید صرفا به منظور مساعدت مالی وپرداخت سرانه ی تعریف شده در برنامه موارد خاص اشتغال به متقاضیان باشد ، بلکه پرداخت سرانه های پیش بینی شده به عنوان آخرین راه حل و مکمل سایر شیوه های مساعدت در امر ساماندهی اشتغال جامعه هدف خواهد بود .