حوزه سند
تعاون - اداره کل مددکاری
نوع سند
دستورالعمل ها
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
معاون تعاون و امور اجتماعی

عنوان
شیوه نامه اجرایی شبکه اقشار معتمدین معین
متن
: شبکه های اجرایی در قالب شبکه های اقشار
مشارکت گسترده و موثر معتمدین معین متشکل از ایثارگران با انگیزه ، علا قمندو آموزش دیده بعنوان سرمایه های اجتماعی شایسته حمایت و برخورداری از ارزش افزوده است ، فرصتی ارزشمند برای توسعه اثرگذاری و کارکرد اجتماعی و زمینه ای برای عرضه مهارت های اجتماعی و توانمندی نقش آفرینی ایثارگران محسوب می گردد.
شبکه های اجتماعی مبتنی بر روابط عمیق و اصیل بین فردی برخا سته از روح تعاون و ارزش های والای دینی که منادی آن از گذشته تعالیم وحیاتی اسلامی بوده و تجربیات سالیان دراز اثر بخشی آن ها را به اثبات رسانیده و می تواند بعنوان الگویی تمام عیار و کامل نمونه های مجازی و غیر واقعی تولید غرب را به رقابت بخواند.
روند اجرایی :
1. شناسائی افراد واجد شرایط توسط هیات اجرائی شهرستان و ارسال اسامی و مشخصات ایشان برای اعلام نظر به استان طبق فرم پیوستی
2. بررسی و اعلام نظر شورای هماهنگی استان
3. ارسال لیست اعضاء متخصص به صورت تفکیکی به مرکز طبق فرم
4. صدور ابلاغ عضویت در شبکه اقشار با امضاء مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
5. دعوت از اعضاء شبکه در جلسات توجیهی وتخصصی و استفاده از نظر کارشناسی آنان
6. اطلاع رسانی به جامعه هدف وبرنامه ریزی برای ارتباط اعضاء شبکه با افراد دارای مشکل یا مسئله
7. برنامه ریزی برای ارائه خدمات اعضاء متخصص طبق زمان بندی اعضاء شبکه
8. تهیه وارسال گزارش عملکرد
4 ـ 1 شبکه همیاران
ارتباط متقابل و هدفمند بین جمعی از معتمدین معین با ایثارگران » یکی از رسالت های معتمدین معین به عنوان پل ارتباطی بین بنیاد با جامعه ایثارگران می باشد این برنامه از سال 1386 ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد ودر حال حاضر اعضای این شبکه دردیدار از ایثارگران ( برنامه طرح سپاس ) سهم موثرتری دارند .
اهداف
1. ایجاد زمینه برای توانمند سازی ایثارگران با بهره گیری از توان ، ظرفیت و تخصص خود آنان
2. بستر سازی برای دریافت اطلاعات از ظرفیت ها ، نیاز ها ، مسائل ، مشکلات ، علایق و مهارتهای ایثارگران از طریق شبکه ارتباطی انسانی معتمدین معین .
3. ایجاد زمینه برای ارتقاء سطح وکیفیت خدمت رسانی بنیاد به جامعه هدف
برنامه
« سازماندهی جمعی از معتمدین معین علاقمند و آشنا به مهارتهای ارتباطی در تیم های چند نفره برای دیدار های ادواری با جمعی ازایثارگران بمنظور تجلیل و تکریم و نیزشناسایی ظرفیت ها ، علایق ، مهارت ها و نیازهاو مسائل و مشکلات آن ها و انعکاس آن به بنیاد وپیگیری تا حصول نتیجه و همچنین اطلاع رسانی از خدمات بنیاد به ایثارگران و بهره گیری از توانمندی خود آنان در جهت حل مسائل ومشکلات جامعه هدف »
وظایف
الف : وظایف استان
1. برگزاری جلسات توجیهی برای اعضاء همیاران
2. نظارت وپیگیری و مسئولیت حسن اجرای شیوه نامه در سطح استان
3. نظارت بر ثبت صحیح اطلاعات دیدار در سامانه سجایا
ب : وظایف شهرستان
1. شناسايي ايثارگران حوزه فعاليت و دريافت اطلاعات مربوط به وضعيت آنها با هماهنگی بنیاد شهرستان .
2. تشکیل تیم های دو نفره ، سه نفره و....( به صورت اقتضایی ) از معتمدین معین
3. برگزاری جلسات توجیهی برای اعضاء شبکه همیاران
4. هماهنگی و برنامه ریزی برای دیدار از ایثارگران در قالب طرح سپاس
5. دریافت گزارش دیدارها و پیگیری موارد مندرج در گزارش ها تا حصول نتیجه و اعلام پاسخ به ایثارگران از طریق تیم همیار مربوطه .
6. ثبت اطلاعات دیدار در سامانه سجایا
ج : وظایف همیاران
1. شناسايي ايثارگران حوزه فعاليت و دريافت اطلاعات مربوط به وضعيت آنها با هماهنگی بنیاد شهرستان .
2. دیداروارتباط مستمر با ايثارگران حوزه فعاليت بر اساس اقتضائات و شرايط جامعه تحت پوشش .
3. تهيه گزارش از مسائل و مشكلات ايثارگران و انعكاس به بنياد شهرستان برابر فرم های دیدار طرح سپاس و ارائه آن به کاربر سامانه سجایا در شهرستان برای ثبت اطلاعات
4. كشف استعدادها ،علائق و توانائي هاي ايثارگران براي شكوفايي آن و اعلام به مراجع ذيربط.
5. شركت در جلسات توجيهي و آموزشي و گردهمايي هاي بنياد.
6. شرکت در جلسه « کارگروه مددکاری و مشاوره شهرستان » در صورت لزوم
7. همکاری در برگزاری دوره های آموزش خانواده
8. همکاری در انعکاس اطلاعات مربوط به مشکلات شایع در جامعه تحت پوشش
9. دریافت پاسخ پرسش ها ومشکلات جامعه تحت پوشش ، اخذ اطلاع از نتیجه پیگیری ها از طریق « مددکار مسئول »
10. اعلام نتایج اقدامات و پیگیری های انجام شده وانعکاس پاسخ به جامعه تحت پوشش
11. بررسي مشكلات ،موانع ،نقاط ضعف و قوت طرح در حين اجرا و اعلام به بنياد شهرستان
ویژگیهای همیاران
اعضاء معتمدین معین که واجد ویژگی های زیر باشند می توانند به عضویت شبکه همیاران درآیند:
1. تمایل قلبی و انگیزه کافی برای عضویت در شبکه همیاران
2. برخوردار بودن از مهارتهای ارتباطی کلامی و غیر کلامی .
3. دارا بودن تحصیلات کارشناسی برای اجرای وظایف همیاران و داشتن خبرویت برای والدین شاهد
تبصره : تشخیص خبرویت والدین شاهد بعهده شورای هماهنگی استان می باشد .
4. داشتن مقبولیت عمومی به ویژه در جمع ایثارگران
5. آشنائی با مسائل و مشکلات جاری ایثارگران4 ـ 2 شبکه حامیان محیط زیست
معتمدین معین دوست دار و حامی محیط زیست که در زمینه مقابله با عوامل تهدید کننده یا بهبود بخش محیط زیست فعالیت می کنند.
اهداف :
1. بهره گیری ازتخصص معتمدین معینی که درخصوص حفظ محیط زیست فعالیت دارند .
2. بسترسازی برای توسعه مشارکت مردمی درحفاظت ازمحیط زیست با الگو برداری ازروحیه ایثارگری
3. حمایت وپا سداری از محیط زیست طبیعی( جلوگیری از قطع درختان ، و.... )
4. ارائه پیشنهاد و راهکار برای پیشگیری از تخریب و ترمیم و بازسازی اکوسیستم های آسیب دیده
5. گسترش فرهنگ حمایت ،مشارکت در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و مقابله با عوامل تهدید کننده و بازسازی محیط زیست
استراتژی :
1. ضرورت ایجاد حساسیت مردم نسبت به پیرامون خود
2. نهادینه شدن مشارکت مردم و مسئولین مربوطه برای حفاظت پایداراز محیط زیست
3. شبکه ای غیر دولتی ، غیر انتفاعی و داوطلبانه با رعایت نظم و کار گروهی از طریق آموزش ، توان افزایی ، ایجاد شبکه ارتباطی و اقدام پژوهی
4. شناسایی و بکارگیری ظرفیت های فعال با توجه به اهداف
برنامه
با توجه به حساسیت و آگاهی مردم به پیرامون خود ، حفاظت پایدار از محیط زیست به ویژه در مناطق آسیب پذیر با مشارکت مردم و دست اندرکاران باید نهادینه شود. براین اساس شبکه محیط زیست ، شبکه ای غیر دولتی، غیر انتفاعی و داوطلبانه است که با رعایت نظم، کار گروهی و با تکیه بر مشارکت مردمی از طریق آموزش، توان افزایی، ایجاد شبکه های ارتباطی، اقدام پژوهی و تامین منابع در جهت حفاظت پایدار محیط زیست فعالیت می کند. این شبکه توجه خاصی به توان افزایی اعضا از طریق انتقال دانش و تجربه داردوسعی می کند تا با شناخت و به کار گیری ظرفیت های فعال و ارزشیابی کنش ها به اهداف بیان شده نزدیک شود.
وظایف حامیان محیط زیست
1. شناسایی عوامل تخریب محیط زیست ودر نظر گرفتن اولویت های پاک سازی
2. بررسی مراحل پیش بینی ، پیشگیری ، آمادگی ، مقابله ، بازسازی ، بازتوانی و....
3. بررسی روند پاک سازی منابع آلوده یا تخریب کننده در سطح منطقه
4. آموزش عموم مردم در زمینه اصول زیست محیطی در شرایط بحرانی و اقدامات اولیه و برنامه ریزی مناسب برای فرهنگ سازی و جلوگیری از تخریب محیط زیست
5. بهره گیری از مشارکت مردم و ایثارگران داوطلب در امور زیست محیطی
6. تهیه جزوات وبروشورهای آموزشی ، پوستر ، و..... برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی
7. ارتباط با دستگاه های مرتبط برای کاهش عوامل آسیب زا
8. جمع آوری پژوهش های موجوددرمناطق بومی وانجام پژوهش های کاربردی مرتبط و ارائه مقاله، پژوهش ، بروشور و ... در مورد حفاظت از محیط زیست
9. شرکت در همایش ها و نشست هاوعرصه های محیط زیستی
10. حضور در کلاس های آموزشی ودر برنامه های مناسبتی
11. بیان تجربیات و راه کارها یی ، جهت مقابله با منابع تخریب کننده محیط زیست
12. تبلیغ در جهت الگوی صحیح مصرف و تولیدات سازگار با محیط زیست در جامعه‌.
13. تلاش در جهت انس گرفتن جوانان با طبیعت در قالب طرح‌هایی جهت کاستن فشارهای روحی
وظائف مسئول شبکه حامیان محیط زیست :
1. شناسایی وبرقراری ارتباط ،دعوت به همکاری اعضاء و توجیه ایثارگران مشمول طرح
2. تشکیل جلسات ادواری براساس هماهنگی با اعضاء به منظور بحث و تبادل نظر، برنامه ریزی فیمابین مشترک
3. حفظ ارتباط بین اعضاء شبکه ، دستگاه های ذیربط و بنیاد
4. مراقبت از انحراف گروه از اهداف ، سیاست ها ، برنامه ، وظائف ، کارکرد ها و....
5. برقراری ارتباط با دستگاه ها وگروه های معتبرو ذیصلاح مشابه به منظور استفاده از تجربیات و تعامل موثر و سازنده
6. گزارش و انعکاس خلاقیت و نوآوری ، خدمات اعضاء به بنیاد به منظور معرفی به جامعه
7. تهیه وارسال گزارش عملکرد و اقدامات اعضاء شبکه حامیان محیط زیست
نکات قابل توجه :
1. با توجه به اهمیت خاص شبکه حامیان محیط زیست بهره مندی از تجربیات و تخصص اعضاء تاکید می گردد.
2. تاکید دراجتناب از توسعه انتظارات آرمانی و دور از دسترس که در عمل باعث کاهش انگیزه و کند شدن فعالیت می گردد
3. تقسیم کار در افراد بر اساس تجربه ، تحصیلات ، تخصص ، توانائی و انگیزه و به صورت داوطلبانه مورد تاکید می باشد
4. وظیفه بنیاد کمک به تشکیل این شبکه ها و حمایت از آن ها می باشد، لذا باید ترتیبی اتخاذ گرددکه ایثارگران نسبت به توسعه و اداره شبکه مبادرت نمایند و شا کله غیر رسمی شبکه ها باید محفوظ باشد.
5. راهنمایی های لازم برای تبدیل این شبکه ها به NGO براساس قوانین کشوری تا در صورت تمایل نسبت به ادامه کار در قالب مزبور اقدام نمایند.
6. در فرآیند نظارت بر فعالیت شبکه چنانچه موارد خلاف قانون محرز گردد، شبکه مزبور ملغی تلقی شده و مراتب مکتوب باید به اطلاع گردانندگان آن رسانیده شود بدیهی است بعد از این مرحله مسئولیت تمام عواقب قانونی به عهده افراد خواهد بود.
7. حفظ و رعایت اهداف و روش ها در چارچوب مقررات و برنامه ومراقبت از انحراف گروه از اهداف ، سیاست ها ، برنامه ، وظائف ، کارکرد ها و....
4 ـ 3 شبکه خیرین
معتمدین معین فعال در زمینه های امور خیر، عام ا لمنفعه مدرسه سازی ، مسجد سازی و....
اهداف :
1. ارتباط و تعامل با خيريه‌ها و سازمان هاي بين‌المللي در زمينه سلامت .
2. تقويت و توسعه برنامه هاي مددكاري به منظور حمايت از اقشار آسيب پذير و كم درآمد جامعه .
3. تلاش در جهت هماهنگي و وحدت رويه فعاليت هاي موسسات خيريه در حوزه سلامت
4. همياري در احداث، تكميل، ترميم و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني ، آموزشی به ويژه در مناطق محروم .
5. همكاري درجهت ايجاد و گسترش فرهنگ مشاركت مردم در امور خیر

وظایف :
1. مشارکت در امور خیریه: تهیه جهیزیه ، اهداء عضو ، مدرسه سازی ، بیمارستان سازی ، موسسات خیریه ، سرپرستی یتیمان و بی سرپرستان ، کار آفرینی ، کمک به بیماران صعب العلاج و......
2. شرکت در جلسه هم اندیشی سالانه و ارائه رهنمود برای رفع مشکلات رفاهی، مالی با معرفی منابع خیر و غیردولتی و..
3. مشارکت در اتاق فکرمعتمدین معین
4. مشارکت در دیدار از ایثارگران ( اجرای طرح سپاس )
5. تبلیغات مناسب برای معرفی اعضاء به ایثارگران جهت هدایت و تجمیع امور خیریه ، تقویت فرهنگ خیریه و...
4 ـ 4 شبکه پزشکان
شامل معتمدین معین بر خوردار از تحصیلات و شاغل به حرفه پزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری و...
اهداف :
1. آگاهي واطلاع رساني در خصوص مشكلات و بيماريهاي دوران سالمندي
2. آموزش به ايثارگران جهت ارتقاء سلامت وپيشگيري از بيماري ها .
3. پيشگيري وكاهش آسيب هاي اجتماعي دربين جامعه هدف .
وظایف :
1. ديدار و ویزیت ادواري ایثارگران خصوصا والدین شاهد ( درقالب طرح سپاس ) به منظور كنترل فشار خون و ديابت ، تشخيص نوع بيماري وروش درماني ، آموزش مراقبين و پرستاران در منزل و ...
2. ارجاع خانواده ها به پزشك متخصص وهماهنگي با مراكز درماني جهت ادامه درمان
3. در موارد ضروری رايزني با پزشكان متخصص جهت ويزيت ایثارگران در منزل
4. آموزش گروهي ايثارگران
5. ارائه توصيه و آموزش هاي لازم به ایثارگران در زمینه سلامت و پیشکیری از بیماری ها
6. همکاری در اجرای طرح پایش سلامت
7. مشارکت در اتاق فکر
8. تبلیغات مناسب برای معرفی اعضاء به جامعه هدف
4 ـ 5 شبکه حقوقدانان
معتمدین معین شاغل در حرفه وکالت ، قضاوت و... عضو این شبکه می باشند .
هدف :
شناسایی ایثارگران دارای مشکل حقوقی از طریق ارتباط واحد حقوقی و مددکاران بنیاد و ارائه مشاوره و راهنمایی به آنان
وظایف :
1. ارائه نظر مشورتی در زمینه حقوقی قضایی و....... به ایثارگران
2. پذیرش وکالت ایثارگران
3. کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی ایثارگران
4. ملاقات با ایثارگران زندانی و مساعدت ومعاضدت قضایی به ایشان
5. آموزش مسائل حقوقی و قضایی به ایثارگران وارائه اطلاعات اولیه حقوقی به ایشان
6. در صورت نیاز ، انجام پژوهش های کاربردی
7. مشارکت در اتاق فکر
8. مشارکت در دیدار از ایثارگران ( اجرای طرح سپاس )
9. معرفی اعضاء به دادگستری استان جهت همکاری بیشتر مراکز و محاکم با اعضاء، تبلیغات مناسب برای معرفی اعضاء به جامعه هدف
10. ارتباط با قضات و کلا و کارشناسان حقوقی خارج از بنیاد به منظور تحقق سیاست های حمایتی وحقوقی ایثارگران
4 ـ 6 شبکه روانشناسان
معتمدین معین برخورداراز تحصیلات ارشد و دکتری و رشته های مرتبط با روانشناسی و... اعضای این شبکه می باشند .
اهداف :
1. دسترسی آسان جامعه هدف به مشاوران و روانشناسان به منظور ارائه راهنمایی و مشاوره به آنان خصوصاً در شهرها و مناطق فاقد مرکز مشاوره
2. تهیه و تنظیم بروشورها و مقالات مرتبط جهت ارائه به خانواده های ایثارگران
وظایف :
1. ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی به ایثارگران
2. همکاری با مراکز مشاوره و کلینیک های مددکاری بنیاد
3. همکاری در ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه های تحصیلی ، اشتغال ، ازدواج و .....
4. تهیه بروشورهای آموزشی و اطلاع رسانی برای ارائه به خانواده های ایثارگر
5. همکاری در برگزاری دوره های آموزش خانواده
6. همکاری دربرگزاری اردو برای ایثارگران
7. مشارکت در اتاق فکر
8. مشارکت در دیدار از ایثارگران ( اجرای طرح سپاس )
9. برگزاری جلسات هماهنگی با اعضا و تبادل اطلاعات با یکدیگر
4 ـ 7شبکه فرهنگیان
معتمدین معین شاغل یا بازنشسته آموزش و پرورش یا دانشگاه ها اعضای این شبکه می باشند .
اهداف :
1. ارتقا سطح علمي دانش آموزان و دانشجويان شاهد وايثارگر
2. تشويق ايثارگران به ادامه تحصيل
3. ارائه راهنمایی های لازم تحصیلی به خانواده ها و فرزندان ایثارگران
وظایف :
1. برگزاري كلاس هاي تقويت بنيه علمي و جبراني و ... به منظور ارتقا سطح علمي دانش آموزان و دانشجويان شاهد وايثارگر
2. ارائه مشاوره تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان و پيگيري وضعيت تحصيلي و فرهنگي ایشان
3. تشويق ايثارگران به ادامه تحصيل
4. ديدار از دانش آموزان و دانشجويان ایثارگردر مراكز تحصيلي
5. همکاری در برگزاری کلاسهای تقویتی و جبرانی
6. ارائه مشاوره به ایثارگران شرکت کننده در كنكور
7. انعكاس فعاليت هاي تحصيلي دانش آموز به خانواده
8. برگزاري فعاليت هاي ورزشي و تفريحي
9. همکاری در برگزاری اردو جهت افزايش نشاط و شادابي
10. مشارکت در اتاق فکر
11. مشارکت در دیدار از ایثارگران ( اجرای طرح سپاس )
12. هماهنگی برای حضور اعضای شبکه در مدارس شاهد
13. فراهم کردن زمینه مناسب برای بهره گیری از ظرفیت اعضای شبکه در طرح های آموزشی و پرورشی
4 ـ 8 شبکه ورزشکاران :
معتمدین معین که در زمینه رشته های ورزشی و تربیت بدنی فعالیت دارند .
اهداف :
1. تشویق و ترغیب جامعه هدف خصوصاً سالمندان و بازنشستگان ایثارگر به شرکت درفعالیت های ورزشی و ارتقاء سلامت و تندرستی
2. توسعه فعالیت های ورزشی ایثارگران و شناسایی ایثارگران مستعد در زمینه ورزش حرفه ای
وظایف :
1. بهره گیری از مشارکت فعال اعضاء در امور ورزشی برای ارتقاء سلامتی و تندرستی
2. ایجاد بانک اطلاعاتی ورزشکاران ایثارگر
3. شناسایی و تشویق سالمندان و بازنشستگان ایثارگربه شرکت در فعالیت های ورزشی
4. ارتباط با دستگاه های مرتبط برای ایجاد زمینه لازم برای ارائه خدمات ورزشی به ایثارگران
5. ارائه آموزش و خدمات ورزشی به ایثارگران
6. تهیه جزوات وبروشورهای آموزشی ، پوستر ، و..... برای اطلاع رسانی
7. شناسایی استعدادهای درخشان و سوق دادن آنها به مسابقات ورزشی
8. تشکیل تیم ورزشی
ملاحظات اساسی در برنامه شبکه اقشار :
1. عضویت افراد در شبکه اقشار، مهم تلقی شده و از فرصت حضور عزیزان ایثارگر به نحو شایسته استفاده شود و از انجام هرگونه کار شکلی و صوری پرهیز گردد .
2. نفس شکل گیری ارتباط بین صنفی در ایثارگران و تعامل در محدوده مورد علاقه ودر جهات سازنده از اهداف اساسی طرح می باشد ودر صورت حصول باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد لذا اجتناب از توسعه انتظارات آرمانی و دور از دسترس مورد تاکید می باشد.
3. در شناسائی و دعوت افراد ، دقت لازم صورت گیرد و افراد بر اساس تحصیلات ، تخصص ، توانائی و انگیزه همکاری دعوت شوند و از جذب افراد بر اساس ملاحظات ، ارتباطات و ... پرهیز شود .
4. وسایل و امکانات مورد نیاز اعضاء شبکه مانند محل استقرار ، میز و ... توسط بنیاد فراهم گردد .
5. عضویت افراد دریک شبکه با عضویت آنان در سایر شبکه ها منافاتی ندارد.
6. جلسات ادواری هم اندیشی برای مسئولین شبکه ها توسط بنیاد پیش بینی و اجراء گردد.
7. هر شبکه باید شناسنامه شامل : اهداف ، استراتژی و برنامه های خودرا متناسب با کارگروه و اقتضائات خود تعریف و تبیین نماید.
8. شبکه ها صرفاً در چارچوب تعریف شده قابل حمایت بوده وانتساب به بنیاد رافع مسئولیت های حقوقی افراد نمی باشد.
9. وظیفه بنیاد کمک به تشکیل این شبکه ها و حمایت می باشد، لذا باید ترتیبی اتخاذ گرددکه ایثارگران شناسایی و جذب شده نسبت به توسعه و اداره شبکه مبادرت نماید و شا کله غیر رسمی شبکه ها باید محفوظ باشد.
10. راهنمایی های لازم از نظر مقررات تبدیل این شبکه ها به NGO براساس قوانین کشوری در اختیار ایشان قرار گیرد تا در صورت تمایل نسبت به ادامه کار در قالب مزبور اقدام نمایند.
11. در فرآیند نظارت بر فعالیت شبکه ها چنانچه موارد خلاف قانون محرز گردید، شبکه مزبور ملغی تلقی شده و مراتب مکتوب باید به اطلاع گردانندگان آن رسانیده شود بدیهی است بعد از این مرحله مسئولیت تمام عواقب قانونی به عهده افراد خواهد بود.
12. تا مرحله شکل گیری شبکه به صورت قانونی ودستیابی به هویت حقوقی مستقل ، اخبار این شبکه ها رأساً و انحصاراً توسط بنیاد در رسانه ها منعکس خواهد گردید.