حوزه سند
تعاون - اداره کل مددکاری
نوع سند
آیین نامه
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
معاون تعاون و امور اجتماعی

عنوان
آئین نامه شورای مشورتی استانداران و فرمانداران
متن
آئین نامه شورای مشورتی استانداران و فرمانداران
مقدمه :
به منظور تقویت فرهنگ ایثار و شهادت وایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت های ارزشمند ایثارگران عزیز در عرصه های مختلف فرهنگی اجتماعی ، اقتصادی ... و با عنایت به تجربه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اجرای طرح معتمدین معین با بهره گیری از تجربیات بدست آمده از اجرای سه دوره شورای مشورتی استانداران و فرمانداران از سال 1387و ابلاغ «آئین نامه شورای مشورتی استانداران و فرمانداران » به شماره 272/3/4001 مورخ 23/10/1393 آئین نامه چهارمین دوره شورای مشورتی استانداران و فرمانداران به شرح زیر ارائه می شود.
اهداف :
1. بهره گیری از ظرفیت ایثارگران در جهت توسعه و تعمیق فرهنگ دینی و ارزش های انقلاب اسلامی در سطح جامعه
2. توسعه ، تعمیق و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعی ایثارگران با استفاده از توانمندی های جامعه ایثارگری
3. استفاده از نظرات مشورتی و توان کارشناسی ایثارگران در رشد و توسعه ملی و منطقه ای
4. استفاده از نظر مشورتی و توان کارشناسی ایثارگران در مسائل مربوط به جامعه ایثارگری
5. تقویت حلقه اتصال بین خانواده های شاهد وایثارگر و مسئولین شهرستان واستان
6. ایجاد همدلی و نزدیکی در جامعه ایثارگری و مرتفع کردن مشکلات ایثارگران از طریق سیاستگزاری های منطقه ای
ترکیب اعضاء :
1. اعضاء ایثارگر شورای مشورتی استاندار و فرماندار به تعداد5 نفر( یک نفر بعنوان نماینده والدین شهداء ، یک همسر شهید ، یک فرزند ، یک جانباز ، یک آزاده ) از بین معتمدین معین فعال و یا ایثارگران نخبه دارای شرایط احراز با رعایت ترکیب اعضاء انتخاب می شوند.
تبصره : علاوه بر 5 نفر اعضاء ایثارگر شورای مشورتی استاندار و فرماندار ، یک نفر رزمنده پیشکسوت به انتخاب استاندار عضو شورا خواهد بود.
2. ریاست شورای مشورتی استانداری به عهده استاندار و شورای مشورتی فرمانداری به عهده فرماندار می باشد.
3. در هر سال حداقل 4 جلسه شورای مشورتی استانداری وفرمانداری می بایست به ریاست استاندار وفرماندار برگزار شود.
4. مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در جلسات شورای مشورتی استانداری و رئیس بنیاد شهرستان در جلسات شورا ی مشورتی فرمانداری حضور خواهند داشت .
5. مشاور استاندار در امور ایثارگران دبیر شورای مشورتی استانداری و مشاور فرماندار در امور ایثارگران دبیر شورای مشورتی فرمانداری و مسئول برنامه ریزی ، تشکیل ، گزارش دهی و پیگیری مصوبات خواهد بود.
شرایط عضویت :
شرایط عضویت در شورای مشورتی استانداری و فرمانداری عبارت است از :
1. تابعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی
2. معتقد به اصول و ارزش های اسلامی و عاری از توقعات فردی
3. داشتن مقبولیت و حسن شهرت در بین جامعه ایثارگری
4. داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا خبرویت ( برای والدین شاهد )
5. داشتن توانائی برای مشارکت فعال به ویژه در برقراری ارتباط موثر با دیگران
6. دارا بودن روحیه مشارکت در امور فرهنگی و اجتماعی
نحوه انتخاب اعضاء شورا :
اعضاء شورای مشورتی استانداری با مشورت مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان و ( یک نفر عضو رزمنده با مشورت فرمانده نیروی مقاومت بسیج )استاندار انتخاب می گردند .
تبصره1 : انتخاب اعضای شورای مشورتی فرمانداری نیز مشابه روند فوق و با مشورت رئیس بنیادشهید و امورایثارگران و( یک نفر عضو رزمنده با مشورت فرمانده نیروی مقاومت بسیج ) شهرستان انتخاب می گردند .
تبصره2 :اعضای شورای مشورتی استانداری به تعداد 5 نفر به عنوان عضو اصلی و 3 نفر به عنوان عضو علی البدل همچنین اعضای شورای مشورتی فرمانداری به تعداد 5 نفر به عنوان عضو اصلی و 3 نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهند شد .
مدت فعالیت :
1. مدت فعالیت اعضای شورا 4 سال از زمان انتخاب می باشد .
2. تعداد جلسات شورا در هر سال حداقل 4 جلسه می باشد . بدیهی است در صورت ضرورت زمان و دستور جلسه برگزاری جلسات فوق العاده توسط دبیر شورا به اطلاع اعضاء رسانده خواهد شد .
3. در صورتی که هریک از اعضای شورا به هر دلیلی 2 جلسه متوالی و یا سه جلسه متناوب در جلسات حضور نداشته باشد و همچنین در صورت استعفاء ، عضویت وی در شورا کان لم یکن تلقی و استانـدار می بایست به تعداد افراد حذف شده ، نفرات جدید را انتخاب نماید .
4. در صورت تغییراستاندار و فرماندار ، اعضاء شورا تا پایان دوره چهار ساله به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
وظایف و اختیارات شورا :
1. شورا بازوی مشورتی استاندار و فرماندار در زمینه های مرتبط با نقش و جایگاه ایثارگران در جامعه و ارائه پیشنهادهای ایثارگران در زمینه مسائل مختلف استان و شهرستان خواهد بود .
2. شورا می تواند به منظور مشارکت در مسائل فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی…. استان ، موضوعات مختلف را در دستور کار قرار داده و نتیجه بررسی ها را از طریق دبیر خانه به استاندار یا فرماندار اعلام نماید .
3. حضور نماینده شورای مشورتی استانداری در جلسات شورای اداری ، شورای هماهنگی امورایثارگران ، ستادمناسب سازی معابرواماکن عمومی و شورای ترویج فرهنگ ایثاروشهادت در سطح استان .
4. جلسات شـورای استــان با حضـور استاندار( رئیس شــورا ) و یا مشـاور استـانـدار در امـور ایثارگران ( دبیرشورا و رابط استاندار ) و در شهرستان با حضور فرماندار( رئیس شورا ) و یا مشاور فرماندار در امور ایثارگران به عنوان دبیرشورا تشکیل می گردد .
5. جلسات شورا با حضور دو سوم ( سه نفر از پنج و دو نفر از سه نفر) اعضاء اصلی تشکیل و تصمیمات آن با رای اکثریت اعضاء حاضر تصویب خواهد شد.
6. شورا می تواند عنداللزوم و با رأی اکثر اعضاء نسبت به دعوت از ایثارگران و یا سایر اشخاص برای حضور در جلسات و ارایه نظر ، بدون حق رأی دعوت بعمل آورد .
دبیرخانه :
دبیرخانه « شورای استان» دراستانداری و دبیر آن مشاور استاندار در امورایثارگران و« شورای شهرستان» در فرمانداری و دبیر آن مشاور فرماندار در امورایثارگران خواهد بود .
وظایف دبیرخانه شورا :
1. تهیه تقویم اجرایی جلسات شورا و لزوم برگزاری منظم جلسات و اجرایی کردن مصوبات آن
1 ـ 1 ـ تهیه پیش نویس تقویم اجرایی جلسات شورا توسط مشاور استاندار در امور ایثارگران ( دبیرشورا )
2 ـ 1 ـ ارائه پیش نویس به رئیس شورا برای ابلاغ
3 ـ 1 ـ تصویب نهایی تقویم اجرایی جلسات شورا و ارائه آن به اعضای شورای مشورتی استانداری برای حضور به موقع در جلسات
2. تهیه و ارسال دعوتنامه و اعلام دستور کار با هماهنگی رئیس شورا
1 ـ 2 ـ تهیه دستور کار هر جلسه توسط دبیر شورا ( مشاور استاندار در امور ایثارگران )
2 ـ 2 ـ تهیه و ارسال متن دعوتنامه و ابلاغ دستور کار به اعضاء
3 ـ 2 ـ برگزاری جلسات طبق زمان بندی تقویم اجرایی
تبصره : جلسات شورای مشورتی استانداری به ریاست استاندار و یانماینده تام الاختیار ایشان برگزار شود .
4 ـ 2 ـ تهیه صورت جلسه شورا در 4 نسخه و ابلاغ آن به اعضا ( ارسال یک نسخه به وزارت کشور و یک نسخه به بنیادشهید و امور ایثارگران مرکز و بایگانی یک نسخه در دبیرخانه شورا )
5 ـ 2 ـ پیگیری مصوبات شورا توسط دبیر شورا با همکاری استانداری و اعضای شورا
3. برگزاری گردهمایی های ادواری با حضور اعضای شورای مشورتی استاندار و فرمانداران در سطح استان
1 ـ 3 ـ برنامه ریزی برای برگزاری گردهمایی ادواری با هماهنگی اعضاء و استانداری
2 ـ 3 ـ تهیه موضوعات قابل طرح در گردهمایی
3 ـ 3 ـ تهیه دعوتنامه اعضای شورا و سایر مدعوین
4 ـ 3 ـ برگزاری گردهمایی با استفاده از ظرفیت های بنیاد شهید و امورایثارگران ، استانداری ها و سایردستگاه ها
5 ـ 3 ـ تهیه گزارش برگزاری جلسات و ارسال آن به دبیرخانه شورای سیاستگزاری طرح معتمدین معین
4. تهیه گزارش عملکـــرد ادواری
1ـ 4 ـ گزارش عملکرد شورای مشورتی فرمانداری توسط دبیرجلسه تهیه و به دبیرخانه شورای مشورتی استانداری ارسال خواهد شد .
1 ـ 4 ـ دبیر شورای مشورتی استانداری خلاصه گزارش شورای فرمانداری های تابعه را تهیه و به همراه گزارش عملکرد سالانه شورای مشورتی استانداری به دفتر مشاور وزیر کشوردر امورایثارگران می نماید .
3 ـ 4 ـ گزارش سالانه شورای مشورتی استانداری و فرمانداری سراسر کشور توسط مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران جهت جمع بندی به دبیرخانه شورای سیاستگزاری طرح معتمدین معین ( مستقر در بنیاد شهید و امورایثارگران ) ارسال خواهد شد .
تبصره 1 : در کلیه مراحل فوق ، رونوشت مکاتبات می بایست برای بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال شود .
تبصره 2 : ارزیابی عملکرد شورا ها در پایان سال بر اساس شاخص های پیوست ، توسط بنیادشهید و امورایثارگران و با کسب نظر مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران انجام خواهد شد .
5 . ارسال مصوبات جلسات از طریق دبیرخانه به کلیه اعضاء
6 . تهیه متن حکم اعضاء شورای مشورتی وارائه به استاندار و فرماندار برای امضاء و ابلاغ
ملاحظات و الزامات اجرای آئین نامه :
1. ضمن تأکید بر دقت در انتصاب و تأیید شرایط احراز ، به نحوی عمل شود که از هر گونه شائبه سوگیری جداً پرهیز شود و حتی الامکان جایگاه ایثارگران معرفی شده به عنوان نماینده مقبول جامعه ایثارگری محفوظ بماند .
2. از آنجائی که ماموریت اصلـی شـورا ایجاد زمینـه برای حضـور موثر ایثـارگران توانمند در عرصـه های تصمیم سازی ، برنامـه ریزی و ارائـه خدمت به جامعـه می باشد لذا حتـی الامکان موضـوعات مربوط به عموم جامعـه ( نه صرفاً ایثارگران ) در دستور کار شورا قرار گیرد و از پرداختن به مسائل موردی مربوط به ایثارگران خودداری نماید
3. حیطه اختیارات شورا ، مشورتی بوده و از هر گونه مداخله و اقدامات اجرایی پرهیز شود .
4. از آنجایی که جایگاه ایثارگران فراتر از منازعات و دسته بندیهای سیاسی و قومی می باشد ، از هر گونه ورود در جناح بندیهای سیاسی و اختلافات محلی و قومی جدا پرهیز شود .
5. پیشگیری ازتداخل در وظائف سایر نهادهای رسمی و قانونی
6. استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی مستمر به جامعه ایثارگری در خصوص هویت و عملکرد شورا