حوزه سند
معاونت تعاون - اداره کل اشتغال
نوع سند
بخشنامه
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
اداره کل اشتغال وکارآفرینی

عنوان
اصلاحیه بخشنامه بازگشت به کار جانبازان بازنشسته
متن
پيرو بخشنامه شماره 15984/3/53011 مورخ 21/6/1396 ضمن اصلاح برخي از مفاد بخشنامه مزبور در راستاي مصوبات كميته حقوقي بنياد اصلاحيه هاي ذيربط در شرح ذيل حضورتان اعلام ميگردد . مقتضي است دستور فرمائيد بخشنامه فوق الذكر را منبعد با توجه به اصلاحيه هاي ذيل پيگيري و اقدام نمايند .
اصلاحيه بند 2 بخشنامه فوق :
الف – جانبازان بازنشسته تابع مقررات قانون مديريت خدمات كشوري فاقد مدرك تحصيلي ليسانس كه با سنوات خدمتي 30 سال تمام بازنشسته شده اند مشمول اعاده به خدمت موضوع بند " چ " ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه نمي باشند .
ب- در خصوص اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته مشمول ساير صندوقهاي بازنشستگي اعم ازدارندگان يا فاقدين مدرك تحصيلي ليسانس اجراي بند " چ " ماده 87 حسب شرايط عمومي بازنشستگي صندوق ذيربط ، جانباز بازنشسته ميتواند اعاده به خدمت گردد مشروط بر اينكه اولا" از سنوات ارفاقي استفاده نكرده باشد ثانيا" در شرايط عمومي بازنشستگي صندوق متبوع مانع و محدوديتي براي ادامه خدمت تا 35 سال وجود نداشته باشد .
اصلاحيه بند 6 بخشنامه فوق الذكر :
جانبازان متقاضي اعاده به خدمت موضوع بند " چ " كه مشمول مقررات قانون مديريت خدمات كشوري بوده چنانچه در زمان بازنشستگي قبلي خود پاداش دريافت نموده اند نيازي به استرداد مبلغ پاداش دريافتي بابت بازنشستگي قبلي خود را ندارند فلذا در پايان تكميل سنوات خدمتي 30 يا 35 سال خود به استناد ماده 107 قانون مديريت خدمات كشوري صرفا" از 30 سال پاداش پايان خدمت برخوردار خواهند شد و بديهي است جانبازاني كه قبلا" 30 سال كامل پاداش بازنشستگي خود را دريافت نموده مشمول دريافت پاداش پايان خدمت نميباشند .زمان بازنشستگي قبلي خود پاداش دريافت نموده اند نيازي به استرداد مبلغ پاداش دريافتي بابت بازنشستگي قبلي خود را
ندارند فلذا در پايان تکميل سنوات خدمتي ۳۰ يا ۳5 سال خود به استناد ماده 1۰۷ قانون مديريت خدمات كشوري صرفا" از
۳۰ سال پاداش پايان خدمت برخوردار خواهند شد و بديهي است جانبازاني كه قبلا" ۳۰ سال كامل پاداش بازنشستگي خود
را دريافت نموده مشمول دريافت پاداش پايان خدمت نميباشند .
فایل ضمیمه