حوزه سند
معاونت تعاون - اداره کل اشتغال
نوع سند
بخشنامه
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
اداره کل اشتغال وکارآفرینی

عنوان
نحوه و چگونگي بهره مندي جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال از موضوع بند "چ" ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه (اعاده به خدمت)
متن
در ارتباط با نحوه و چگونگي بهره مندي جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال از موضوع بند "چ" ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ؛ بپيوست جوابيه شماره ۱۴۵۵۴۶۵ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ معاون محترم حقوقي، مجلس و نظارت سازمان اداري و استخدامي كشور به حضورتان ايفاد مي گردد با توجه به اظهار نظر اعلام شده اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال مشروط به اعلام نظر كميسيون پزشكي ذيربط مبني بر اينكه جانباز ( توانايي ارائه خدمت داشته ) خواهد بود .
ضمنا" در ارتباط با ادامه خدمت مشمولين قانون حالت تا ۳۵ سال از مراجع ذيربط استعلام گرديده كه به محض دريافت پاسخ نتيجه به استانها ارسال خواهد شد .
فایل ضمیمه