حوزه سند
معاونت تعاون - اداره کل اشتغال
نوع سند
بخشنامه
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
مدیر کل اشتغال

عنوان
ثبت نامه آزمون استخدامی ادارات کل دادگستری استانها شروع شد.
متن
نحوه وشرایط بهره مندی ایثارگران از سهمیه استخدامی ماده 21 قانون جامع
پيرو بخشنامه هاي شماره 1۰44۰
دستورالعمل مربوط به نحوه و شرايط بهره مندي ايثارگران از سهميه استخدامي موضوع ماده ۲1 قانون جامع خدمات رساني
به ايثارگران ( بپيوست ) باطلاع مي رساند با توجه به گزارش دريافتي از مراجع ذيربط مقرر است ظرف چند روز آينده آگهي
استخدام وزارت دادگستري در سايت سنجش قرار گيرد . مستدعي است دستور فرمائيد سريعا" ضمن اطلاع رساني به كليه
بنياد شهرها ، شهرستان ها ، مناطق تحت پوشش و اعلام سهميه استخدامي تفکيك شده ايثارگران، آمادگي لازم را فراهم
تا در صورت درج آگهي در سايت سنجش ايثارگران واجد شرايط با آگاهي و اطلاعات لازم و كامل بتوانند در موعد مقرر
نسبت به ثبت نام خود جهت شركت در آزمون استخدامي اقدام نمايند .
تذكر 1 : استفاده از سهميه استخدامي صرفا" از طريق آزمون انجام خواهد شد . بديهي است مسئوليت اعلام سهميه
استخدامي ۲5 % ايثارگران در بنياد شهرها و شهرستانهاي تحت پوشش بعهده بنياد استان خواهد بود .
تذكر 2 : سهميه حداقل ۲5 % دادگستري استانها مربوط به سال 1۳۹6 با عنوان اولويت يك در بخشنامه مورخ
1۳۹6/5/16 و سهميه حداقل ۲5 % دادگستري استانها مربوط به سال 1۳۹۷ با عنوان اولويتدو در بخشنامه مورخ
1۳۹6 به بنياد استانها اعلام و ارسال گرديده است . /۷/15
تذكر 3 : در سايت سنجش سهميه ۲5 % ايثارگران از سهميه آزاد منفك و بصورت جداگانه اعلام گرديده است .
تذكر 4 : ايثارگراني كه خواهان بهره مندي از سهميه استخدامي حداقل ۲5 % بوده بايستي الزاما" شغل محلهاي مختص
ايثارگران را كه در دفترچه بصورت مجزا تفکيك شده انتخاب نمايند .
تذكر 5 : در صورتيکه ايثارگر اقدام به انتخاب شغل محلهاي آزاد نمايند از سهميه ايثارگران حذف خواهد شد .
تذكر 6 : ايثارگراني كه خواهان بهره مندي از معافيت موضوع تبصره يك ماده ۲1 بوده در صورت كسب حد نصاب آزمون
ميتوانند از سهميه آزاد بهره مند شوند .
تذكر 7 : ايثارگران مشمول سهميه 5% بايستي از شغل محلهاي آزاد انتخاب نمايند و حسب نمرات فضلي و بالاترين نمره
مجازند از سهميه مربوطه برخوردار شوند .
تذكر ۸ : دستورالعمل مربوط به نحوه و شرايط ثبت نام ايثارگران در آزمون بپيوست ميباشد . به كليه ايثارگران توصيه
وتاكيد شود قبل از اقدام به ثبت درآزمون الزاما" دستورالعمل مزبور را دقيقا" مطالعه ومطابق آن عمل نمايند.

فایل ضمیمه