حوزه سند
معاونت تعاون - اداره کل اشتغال
نوع سند
قوانین
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
اداره کل اشتغال وکارآفرینی

عنوان
پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به توسعه طرح های کسب وکار
متن
پيرو نامه هاي شماره ۴۶۶۶/۳/۵۳۰۱۱ مورخ ۴/۷/۹۵ و شماره ۷۳۶۳/۳/۵۳۰۱۱ مورخ ۱۹/۱۰/۹۵ و شماره ۴۳۲/۳/۵۳۰۱۱ مورخ ۶/۲/۹۶ درراستاي اجراي تبصره يك بند «ب» ماده ۵۹ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي مقررات مالي دولت مصوب ۴/۱۲/۹۳ مبني بر اينكه ۱۵ درصد از منابع اين ماده به افراد ايثارگر و يا شركت هايي كه حداقل ۵۱% سهام آنها متعلق به ايثارگر و يا ايثارگران مي باشد و درجهت پرداخت تسهيلات اشتغالزايي و كمك به توسعه طرحهاي و كسب و كارهاي كوچك و متوسط تخصيص مي يابد شايسته است به منظور استفاده ايثارگران تحت پوشش واجد شرايط از منابع فوق و جذب حداكثري آن دستورفرمائيد با درنظر گرفتن كليه موارد مطروحه درنامه هاي فوق الاشاره و توجه ويژه به موارد ذيل و راهنمايي و توجيه كامل متقاضيان نسبت به معرفي طرحهاي واجد شرايط به اين اداره كل اقدام نمايند.
۱. معرفي طرحها صرفا از طريق بنياد استان محل اجراي طرح صورت پذيرد.
۲. متقاضي يا متقاضيان مي بايست فاقد قسط معوق و چك برگشتي درسيستم بانكي كشور باشند.
۳. اصل مجوز فعاليت مي بايست بنام فرد ايثارگر متقاضي و يا شركتي كه حداقل ۵۱% سهام آن بنام ايثارگر يا ايثارگران باشد كه در اين رابطه مستند مربوطه كه بيان كننده سهامداران شركت باشد با سربرگ ثبت شركتها جزو مدارك مورد نياز جهت بررسي طرح در اين اداره كل مي باشد و بنياد استان مسئوليت بررسي دقيق ميزان سهام ايثارگران در شركت متقاضي را عهده دار مي باشد.
۴. مدارك مورد نياز: مجوز فعاليت (جواز تاسيس، موافقت اصولي و ...) ، پروانه بهره برداري (صرفا در مورد متقاضيان استفاده از سرمايه در گردش) ، اساسنامه ، مستند مربوط به تعداد سهام يا سرمايه كليه افراد سهامدار در شركت با سربرگ ثبت شركتها (شركتهاي سهامي و ...) يا تائيد اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي (صرفا در مورد شركتهاي تعاوني) ، تعهد محضري شركت (چنانچه متقاضي اخذ تسهيلات شخصيت حقوقي است حتما بايد همان شخصيت حقوقي متعهد گردد) و يا فرد متقاضي اخذ تسهيلات مبني بر تامين نيروي مورد نياز از جامعه هدف معرفي شده از سوي بنياد (تعداد نيرو بعد از هماهنگي با رئيس محترم اداره اشتغال و كار آفريني بنياد استان در متن تعهد نامه مشخص باشد)
۵. مناطق مشمول اعمال نرخ ترجيحي: مناطق موضوع مصوبه شماره ۲۶۲۶۵۰/ت ۴۸۸۷۴ ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هيات وزيران و اصلاحات و الحاقات بعدي آن به همراه كليه نقاط استان هاي ايلام، آذربايجان غربي، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد و لرستان. مناطق برخوردار: كليه مناطق كشور بجز مناطق مشمول اعمال نرخ ترجيحي فوق
۶. تامين حداقل ۲۵%هزينه اجراي طرح به عهده متقاضي مي باشد.
۷. در مورد متقاضيان اجراي طرحهاي بخش گردشگري و صنعت و معدن تامين وثيقه ملكي خارج از طرح به ميزان حدود دوبرابر تسهيلات (يا به ميزان يكصد و بيست درصد مجموع اصل و سود تسهيلات) مورد نياز است ليكن در مورد طرحهاي بخش كشاورزي زمين طرح (داراي سند ششدانگ مورد وثوق بانك) جزو آورده محسوب مي گردد و امكان ترهين طرح در صورتيكه داراي سند شش دانگ مورد وثوق بانك باشد وجود دارد. همچنين ساختمانهاي آتي الحداث در همان طرح نيز برابر اعلام بانك قابل ترهين است.
۸. نرخ سود تسهيلات طرحهاي بخش كشاورزي درمناطق برخوردار ۱۴% ودرمناطق كمتر توسعه يافته (مشمول نرخ ترجيحي ۱۰ درصد ، طرحهاي بخش صنعت و معدن و گردشگري درمناطق برخوردار ۱۶% و در مناطق كمتر توسعه يافته (مشمول نرخ ترجيحي ) ۱۲% مي باشد.
هـ) طول مدت بازپرداخت اقساط براي طرحهاي سرمايه درگردش يكساله و براي طرحهاي ايجادي ۵ ساله مي باشد.
۹. قراردادهايي فيمابين صندوق توسعه ملي و بانك كشاورزي بابت طرحهاي كشاورزي در فعاليتهاي سرمايه در گردش آب و كشاورزي مناطق كمتر توسعه، سرمايه اي آب و كشاورزي مناطق كمتر توسعه و سرمايه اي آب و كشاورزي مناطق برخوردار منعقد شده كه متاسفانه مبلغ اندكي از آنها جذب شده و مبالغ قابل توجهي از آن باقيمانده و از طرفي زمان قرارداد رو به پايان است فلذا چنانچه طرحي با فعاليتهاي فوق متقاضي اخذ تسهيلات است در اسرع وقت نسبت به معرفي آنها اقدام نمايند.
۱۰. قرارداد جديدي براي اعتبارات سالجاري در بخش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي منعقد گرديده و چنانچه قبلا طرحي در اين زمينه متقاضي اخذ تسهيلات بوده ولي بدليل عدم وجود اعتبار عودت شده در كنار ساير متقاضيان و با اولويت مجددا معرفي گردند.
۱۱. بر اساس اعلام هر دو بانك عامل تعدادي از متقاضيان پس از طي فرايند مربوطه و رسيدن به مرحله مديريت شعب بانك در استان مربوطه هيچگونه مراجعه اي نداشتند. در اين خصوص نيز بنياد استان مسئوليت اطلاع رساني و ابلاغ مكاتبه مربوطه به متقاضي را بعهده دارد.
۱۲. پيگيري حل مشكلات و موانع پرداخت تسهيلات ابتدا به عهده استان و عنداللزوم بر اساس مكاتبه استان و انعكاس موضوع اين اداره كل نيز موارد را از بانكهاي عامل پيگيري مي نمايد.
۱۳. جدول مربوط به متقاضيان كه مي بايست بصورت كامل تكميل گردد اصلاح شده و بپيوست تقديم مي گردد. جدول مذكور ميبايست با همان فرمت طراحي شده تكميل و بدون هيچ گونه تغييرات در تنظيمات به همراه ساير مدارك ارائه گردد.
۱۴. مكاتباتي كه فاقد مدارك، داراي مدارك ناقص، فاقد جدول بند ۱۱ و يا جدول تكميل شده بصورت ناقص و... باشند بدون بررسي به استان مربوطه عودت مي گردد فلذا انتظار دارد در معرفي متقاضيان دقت لازم بعمل آيد.
با توجه به اينكه عملكرد جذب تسهيلات سهم ايثارگران ازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملي ازنظر اين اداره كل قابل قبول نمي باشد و ازطرفي با توجه به هماهنگي ها و پيگيري هاي صورت گرفته منتج به نتيجه شده و ميزان اعتبارسهم ايثارگران براي سال جاري افزايش قابل توجهي دارد به منظور اخذ نتيجه مطلوب مي بايست ابتدا بنياد استان ضمن بررسي مدارك مثبته طرح (مجوز تآسيس ، موافقت اصولي ، پروانه بهره برداري ، اساسنامه شركت ، شراكتنامه و ....) افراد توانمند بويژه ازنظر مالي را كه توان تامين سهم آورده و وثايق و ضمانت ها را داشته باشند را معرفي نموده و از معرفي افراديكه فاقد شرايط هستند جداً خودداري گردد.
همچنين ازمعرفي افراد بصورت سليقه اي و خارج از چارچوب اين دستورالعمل نيز خودداري فرمايند. (عدم معرفي افراد داراي پروانه كسب ، افراد داراي طرحهاي خدماتي ، و....) درغيراينصورت بدون بررسي از سوي كارشناسان اين اداره كل به استان مربوط عودت مي گردد كه مسئوليت پاسخگويي به متقاضيان به عهده آن بنياد مي باشد.
افراد متقاضي مي بايست نسبت به ارائه تعهد محضري جهت تامين نيروي مورد نياز ازبين جامعه هدف جوياي كار بنياد با معرفي بنياد استان درطرح ارائه شده خود را نيز به همراه مدارك مثبته طرح به بنياد استان ارائه نمايند.
ضمناً نيازي به حضورمتقاضيان معرفي شده درستاد مركزي بنياد ـ اداره كل اشتغال و كارآفريني نيست و پس از وصول مدارك، كليه مراحل تا مديريت شعب استان توسط اين اداره كل پيگير واقدام و به آن استان ابلاغ مي گردد كه پس از آن لازم است سريعاً نسبت به اطلاع رساني به متقاضي اقدام گردد تا پيگيري هاي متقاضي از شعبه عامل صورت پذيرد.
درسال جاري انتظار مي روند درهراستان حداقل يك طرح بزرگ و با استانداردهاي ملي و با هدف توليد محصولات استراتژيك و جلوگيري از خروج ارز و يا صادرات محصول اجرا و با تحقق عملي اقتصاد مقاومتي، اشتغال و توليد كه توسط مقام معظم رهبري (مدظله العالي) تكليف شده است شاهد مشاركت هرچه بيشتر ايثارگران در رشد و توسعه و شكوفايي اقتصادي ايران اسلامي باشيم.
فایل ضمیمه