حوزه سند
معاونت تعاون - اداره کل اشتغال
نوع سند
بخشنامه
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
اداره کل اشتغال وکارآفرینی

عنوان
چگونگی بهره مندی واستفاده جانبازان از تقلیل یا کسر کار
متن
نظر به اينکه بعضا همکاران اشتغال استانها در ارتباط با نحوه و چگونگي بهره مندي و استفاده جانبازان از تقليل يا كسرساعت كاري سئوالهاي متعددي از جمله اينکه : آيا با توجه به ماده ۷6 قانون جامع خدمات رساني در حال حاضر مواد ۹ و11 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان و آئين نامه اجرايي ذيربط قابليت اجرايي دارد ؟ نحوه بهره مندي جانبازان از مرخصي استحقاقي موضوع بند "ب" ماده 4 آئين نامه مواد ۹ و 11 ؟ -آيا مرخصي استحقاقي موضوع بند مذبور قابل ذخيره شدن ميباشد؟! معافيت جانبازان از عدم رعايت سقف ذخيره مرخصي چگونه خواهد بود؟ با توجه به اينکه كارمندان غير جانباز ساليانه حداكثر 15 روز از مرخصي استخقاقي خود را مجازند ذخيره نمايند اين سقف براي جانبازان چگونه است ؟
پاسخ موارد فوق در توضيح شرح ذيل به حضورتان ارسال ميگردد: ماده ۷6 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ناظر بر ( لغو قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ميباشد و چون در قانون جامع خدمات رساني حکمي در رابطه با مواد ( ۹) و ( 11 قانون تسهيلات استخدامي اجتماعي جانبازان و آئين نامه اجرايي آن درخصوص كسرساعت كار نيامده است لذا آئين نامه اجرائي مواد ( ۹) و ( 11 ) قانون فوق الذكر كماكان نافذ است. مرخصي استحقاقي موضوع بند "ب" ماده 4 آئين نامه اجرايي مواد ۹ و 11 در قالب مرخصي استحقاقي قابل اقدام است مشروط بر اينکه از سقف حداكثر ذخيره مرخصي استحقاقي كارمند جانباز افزونتر نباشد و يا به عبارتي كارمندان جانباز در ذخيره مرخصي خود با كارمندان غير جانباز تفاوتي ندارند و
كارمندان جانباز همانند كارمندان غير جانباز مجموعا در سال مجازند 15 روز مرخصي خود را ذخيره و از مزاياي آن بهره مند شوند ، جانبازان در صورتيکه كسر يا تقليل ساعت كاري خود را در طول سال استفاده نکرده و بصورت ذخيره خواهان استفاده از آن بوده مجموعا در سال مجازند بابت مرخصي استحقاقي ساليانه و مرخصي استحقاقي موضوع بند ب جمعا 15 روز ذخيره نمايند زيرا در ماده ۸4 قانون مديريت خدمات كشوري حکم خاصي در رابطه با مرخصي استحقاقي و معافيت جانبازان از عدم رعايت سقف مرخصي قابل ذخيره ذكر نشده است و با توجه به توضيحات فوق مشخصا ت جانبازان كارمند در ذخيره مرخصي استحقاقي خود همانند كارمندان غير جانباز خواهند بود.
فایل ضمیمه