حوزه سند
معاونت تعاون - اداره کل اشتغال
نوع سند
بخشنامه
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
اداره کل اشتغال وکارآفرینی

عنوان
شرایط اعاده بکار جانبازان بازنشسته
متن
در پاسخ به سئوالهاي مطرح شده از سوي بنياد استانها در ارتباط با نحوه اجرائي نمودن بند "چ" ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و شرايط اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته توضيحاتي در شرح ذيل حضورتان ايفاد مي گردد .
-1 جانبازان بازنشسته كه به هر نحو با استفاده از سنوات ارفاقي (اعم از سنوات ارفاقي مربوط به قانون بازنشستگي پيش از موعد جانبازان - سنوات ارفاقي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت - سنوات ارفاقي مربوط به مقررات موجود در صندوقهاي بازنشستگي ذيربط و ... ) بازنشسته شده اند مشمول اعاده به خدمت موضوع بند "چ" ماده ۸۷ قانون مزبور نمي باشند .
۲- جانبازان بازنشسته فاقد مدرك تحصيلي ليسانس كه با سنوات خدمتي ۳۰ سال تمام بازنشسته شده اند مشمول اعاده به خدمت موضوع بند "چ" نمي باشند.
۳- جانبازان موضوع بند فوق (بند ۲) كه با سنوات خدمتي كمتر از سي سال بازنشسته شده مجازند با رعايت ساير شرايط و مقررات اعاده به خدمت و كسري خدمت خود تا ۳۰ سال را تکميل و سپس بازنشسته شوند.
-4 جانبازان داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر كه با سنوات خدمت سي سال تمام و يا با سنوات كمتر از سي سال بازنشسته شده ميتوانند اعاده به خدمت و با تکميل خدمت خود تا سي و پنج سال ادامه خدمت و سپس بازنشسته شوند.
-5 شرط اعاده به خدمت كليه جانبازان بازنشسته مشمول بند "چ" دارا بودن سن كمتر از 65 سال ميباشد.
-6 جانبازان مشمول اعاده موضوع بند "چ" چنانچه در زمان بازنشستگي قبلي خود پاداش دريافت نموده اند نيازي به استرداد مبلغ پاداش ندارند و در پايان تکميل سنوات خود تا ۳۰ يا ۳5 سال صرفا پاداش مدت زمان همکاري و حضور مجدد ( بعد از اعاده به خدمت ) به آنان تعلق ميگردد .
فایل ضمیمه