حوزه سند
معاونت تعاون - اداره کل اشتغال
نوع سند
قوانین
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
مدیر کل اشتغال وکارآفرینی به شماره1204

عنوان
ادامه خدمت ایثارگران مشمول تا 35 سال
متن
بپيوست مصوبه مجلس محترم شوراي اسلامي مربوط به قانون اصلاح بند (الف) ماده ( 1۰۳ ) قانون مديريت خدمات درارتباط با ايثارگراني كه متقاضي ادامه خدمت ميباشند ؛ جهت پيگيري بشماره ۹۹445
واجراي آن در سطح استان كه امکان ادامه خدمت ايثارگران تا سي و پنج سال را دارند براي اطلاع رساني به ايثارگران .
فایل ضمیمه