حوزه سند
معاونت تعاون - اداره کل اشتغال
نوع سند
قوانین
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
مدیر کل اشتغال وکارآفرینی

عنوان
اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته
متن
با عنايت به بند " چ " ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه پيرو بخشنامه شماره 1۲۰4
54۰/5۳۰11/ ابهاماتي كه درخصوص شرايط بازگشت بکارجانبازان بازنشسته وجود دارد. بپيوست اظهارنظرشماره15۲۰
معاونت محترم حقوقي و امور مجلس ؛ ارسالي به اين اداره كل حضورتان ايفاد مي گردد. لازم به توضيح
است كه اظهارنظر ضميمه شده درجلسه كميسيون تدوين وتنقيح ومستند سازي قوانين ومقررات شوراي هماهنگي امورحقوقي بنياد مطرح و مورد تأييد نماينده محترم سازمان اداري و استخدامي كشور مي باشد. تذكر: جانبازاني كه بااستتفاده از سنوات ارفاقي بازنشسته شده اند ، مشمول بند " چ " ماده ۸۷ قانون برنامه ششم ويا مندرج دربخشنامه فوق الذكر(موضوع بند الف ماده 1۰۳ ) نمي باشند.