حوزه سند
معاونت تعاون - اداره کل اشتغال
نوع سند
بخشنامه
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
مدیر کل اشتغال وکارآفرینی به شماره8514

عنوان
مشمولین استفاده از سهمیه استخدام حد اقل 25 درصد
متن
نظربه پيگيري برخي از همکاران اشتغال استان ها و طرح سوال هاي متعدد دررابطه با مشمولين سهميه استخدامي حداقل۲5 % موضوع ماده ۲1 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اينکه كدام گروه از ايثارگران و يا اعضاي خانواده آنان مشمول سهميه مزبوربوده و همچنين درخصوص چگونگي بهره مندي خواهر و برادر شهيد از سهميه استخدامي فوق الاشاره و چگونگي ثبت نام آنان درآزمون هاي استخدامي ايثارگران ضمن ارسال نمونه فرمت مربوطبه ثبت نام درآزمون هاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي كه مسلماًهريك از ايثارگران درصورت مراجعه براي ثبت نام در سايت سازمان سنجش اين فرمت رامشاهده نموده اند. درفرمت مزبورمشمولين سهميه استخدامي حداقل ۲5 % فرزندان شاهد و ايثارگر.... وسهميه استخدامي 5% سايرايثارگران بصورت مجزا تفکيك و مشخص گرديده است، ايثارگردرهنگام ثبت نام بايستي حسب وضعيت ايثارگري خود مربع مقابل وضعيت ايثارگري مربوط به خود را مشخص و علامتگذاري نمايد.اولويت بندي ايثارگران به استناد تبصره يك قانون اصلاح بند " و " ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مطابق ضوابط و مقررات با
تعيين ضريب هاي خاص هرگروه تعيين و اعمال مي گردد.
فایل ضمیمه