حوزه سند
معاونت تعاون - اداره کل اشتغال
نوع سند
بخشنامه
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
مدیر کل اشتغال وکارآفرینی به شماره9171

عنوان
تایید استفاده از سهمیه استخدامی حد اقل 25 درصد متقاضیان اشتغال ثبت در سیستم سجایا از سوی استانهای میزبان
متن
همانطور كه قبلاًهم طي بخشنامه هاي متعدد اعلام شده فرآيند جذب و استخدام مربوط به سهميه
استخدامي حداقل ۲۵ % فرزندان شاهد و ايثارگرو سهميه استخدامي ۵% سايرايثارگران در دوسال
گذشته عمدتاًازطريق شركت ايثارگران بيكارواجد شرايط درآزمون هاي استخدامي دستگاه هاي
اجرايي و دررقابت بين خود آنان انجام مي پذيرد كه خوشبختانه فرآيند برگزاري آزمون ها درهرمرحله
كاملتر و دقيق تر و منسجم ترمي شود،ولي درفرآيند شركت درآزمون ايثارگران ميهمان بعضاً موانع و
مشكلاتي وجود دارد كه بنياد استان ها موظفند حتي ا لامكان با ايثارگران ميهمان همكاري ومساعدت
نمايند كه چگونگي آن درشرح ذيل اجمالاً توضيح داده شده است. الف: شركت ايثارگران ميهمان
درآزمون وبهره مندي آنان از سهميه استخدامي استاني كه درآنجا به عنوان ميهمان پذيرفته شده اند با
توجه به حذف مرزهاي جغرافيايي براي بهره مندي از برخي امتيازات ايثارگري بنظرمي رسد كه
ميهمان بودن ايثارگردريك استان نبايستي مانع از جذب و استخدام وي درآن استان گردد و يا به عبارتي
ديگرايثارگري كه ازاستان محل پرونده خود با مستندات كافي براي استان مقصد( محل اقامت جديد)
معرفي نامه ميهمان دريافت نموده و درسيستم سجايا نيزداراي وضعيت شغلي بيكارمي باشند نبايستي
براي بهره مندي وي از سهميه استخدامي استان جديد محل اقامت مانع ايجاد نمود. ب: ايثارگري كه قصد
اقامت و يا استخدام دراستان غيرمحل پرونده خود را دارد بايستي قبل از هراقدام ازآخرين بنياد استان
محل پرونده خود نامه ميهمان دريافت و به بنياد استان محل اقامت جديد ارائه دهد و بنياد استان ميزبان
موظف است با مراجعه به سيستم سجايا و ضمن مشاهده وضعيت شغلي وي درصورت تأييد بيكاري
نامبرده مشخصات ايثارگر را به عنوان بيكاردرليست بيكاران تحت پوشش خود ثبت نمايد.لازم به ذكر
است با راه اندازي برنامه برخط امكان انتخاب محل دريافت خدمات ( انتخاب استان ميهمان ) از سوي
ايثارگر فراهم شده است و بااين اقدام متقاضيان اشتغال مي توانند پس از تأييد استان محل پرونده درليست
بيكاران سايراستان ها قرارگيرند. ج: ايثارگرميهمان (بيكار) درزمان شركت درآزمون مسلماً متقاضي
بهره مندي از عناوين شغلي بنياد استان محل اقامت جديد خود خواهد بود وپس ازبرگزاري آزمون
مشخصات ايثارگرتوسط سازمان سنجش (وياسازمان هاي متولي برگزاري آزمون) حسب استان محل
تقاضاي شغل تقسيم بندي و به استان ها ارجاع مي گردد و لذا بنياد استان ها پس از دريافت مشخصات
ايثارگران شركت كننده درآزمون موظفند پس از تأييد ايثارگران واجد شرايط بيكار تحت پوشش خود
نسبت به تأييد ايثارگران ميهمان (ازطريق مراجعه به سيستم سجايا و رؤيت وضعيت شغلي) اقدام نمايد.
د: درصورتي كه دستگاه استخدام كننده از جمله بانكها براي جذب و بكارگيري نيروي مورد نياز خود
شرط بومي بودن را دراولويت قراردهد و يا براي جذب ايثارگرغيربومي محدوديت خاصي اعلام نمايند
درآن صورت درهنگام اخذ مدرك مربوط به بومي بودن اين موضوع بايستي توسط شخص ايثارگر حل
و فصل گردد و الزاماً دراين مواقع براي متقاضيان ايثارگربومي امتيازويژه اي درنظرخواهند گرفت
ودراين صورت لزوماًحقوق ايثارگران بومي با توجه به ضوابط ومقررات رعايت خواهد شد ولي
درسايرمواقع بنياد ميزبان نبايستي براي استخدام بيكاران ميهمان خود محدوديت خاصي اعمال نمايد.