تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
حوزه سند
معاونت تعاون - اداره کل اشتغال
نوع سند
دستورالعمل ها
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
معاون رئیس جمهور ورئس بنیاد شهید وامورایثارگران

عنوان
دستورالعمل اجرائی فعالیت زیرساخت اشتغال
متن
1 مقدمه:
در راستای اجرای بند " ج " ماده 3 اساسنامه صندوق اشتغال و کار آفرینی ایثارگران فعالیت زیرساخت اشتغال به منظور آماده سازی و فراهم آوردن شرایط لازم جهت اجرای طرحهای خوداشتغالی توسط جامعه هدف فاقد شغل و مناسب سازی فضای شغلی طرحهای اجرا شده و همچنین به منظور
توانمندسازی و بالابردن سطح مهارتی متقاضیان ، زمینه استفاده مطلوب و حداکثری جامعه هدف واجد شرایط
از مزایا و تسهیلات وفق مصوبات شورای عالی اشتغال (موضوع تبصره ذیل ماده 3 اساسنامه و کار آفرینی ایثارگران ) را فراهم سازد.
2 تعاریف و اصطلاحات:
زیرساخت: ایجاد مقدمات لازم جهت اجرای طرح های شغلی ، آموزش و اشتغال ، خوشه ها و اجرای نظارت یا مناسب سازی فضای کسب و کار اجراشده
خوداشتغالی ایجاد هر فرصت شغلی که توسط یک نفر ایجاد می گردد.
کارآفرین : با نوآوری ، خلاقیت و قبول پذیرش ریسک ضمن ایجاد فرصت شغلی برای خود نسبت به ایجاد فرصت شغلی برای سایر افراد اقدام و در رشد و توسعه اقتصادی کشور موثر می باشد.
صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران: بر اساس اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران مصوب شماره 106405/ت 49458هـ مورخ16/8/1394 هیاًت محترم وزیران صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به منظور پرداخت تسهیلات به ایثارگران واجد شرایط جهت اجرای طرح های خود اشتغالی و کارآفرینی وفق مصوبه های شوارای عالی اشتغال کشور تشکیل گردید که منبعد به اختصار صندوق نامیده می شود.
3 اهداف:
• تحقق سیاستهای دولت کریمه با توجه به محدودیت های استخدامی در اجرای طرحهای خوداشتغالی وکارآفرینی.
• ایجاد فرصت شغلی پایدار برای افراد تحت پوشش بصورت خوداشتغالی و یا کارآفرینی .
• پائین آوردن نرخ بیکاری در بین جامعه هدف بنیاد.
• اجرای طرح فعالیت زیرساخت اشتغال به منظور فراهم آوردن شرایط لازم جهت اجرای طرحهای خوداشتغالی توسط جامعه هدف فاقد شغل، مناسب سازی فضای شغلی و کسب و کار اجرا شده، توانمندسازی و بالابردن سطح مهارتی ایثارگران واجدشرایط
4 جامعه هدف تحت پوشش ( به ترتیب اولویت ) :
الف: فرزندان شاهد ، جانبازان و آزادگان واجد شرایط.
ب: فرزندان جانبازان 25% و بالاتر ، فرزندان آزادگان 1 سال اسارت و بالاتر واجد شرایط.
ج: همسران شاهد ، والدین شهدا، همسران جانبازان 25% و بالاتر، همسران آزادگان 1 سال اسارت و بالاتر
تبصره1: در صورت وجود متقاضی واجد شرایط در اولویت بالاتر امکان پرداخت تسهیلات به متقاضی واجد شرایط در اولویت پایین تر وجود ندارد.
تبصره 2: برای جانبازان و خانواده آنها اولویت بهره مندی از مزایای این دستور العمل درصد جانبازی بالاتر و برای آزادگان و خانواده آنها اولویت بهره مندی مدت اسارت بیشتر می باشد.
5 شرایط متقاضی اخذ تسهیلات کمکهای حمایتی زیرساخت اشتغال :
با توجه به اهمیت و ضرورت اجرای طرحهای خود اشتغالی و حمایت مناسب از مجریان طرحها، لازم است در پرداخت تسهیلات فعالیت زیرساخت موارد ذیل رعایت گردد:
• عدم اشتغال به تحصیل.
• داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.
• داشتن شرایط سنی (حداکثر 55 سال)
• عدم پرداخت تسهیلات زیرساخت به مشاغل موقت و غیردائمی.
• ممنوعیت پرداخت مجدد یا متمم (مابه التفاوت) از محل زیرساخت برای یک نفر.
• ارائه محل فعالیت بر مبنای مجوز فعالیت اخذ شده (محل بصورت مالکیت یا اجاره)
• فعال بودن طرح شغلی مورد نظر
6: مدارک مورد نیاز جهت پرداخت تسهیلات کمک های حمایتی زیرساخت اشتغال :
• تکمیل فرم تقاضا و بازدید از طرح ( فرم شماره 1 و 2 )
• ارائه اصل و کپی تصویر کارت ملی، شناسنامه، کارت ایثارگری، کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم
(برابر با اصل) برای افراد مذکر متقاضی
• ارائه اصل و کپی تصویر آخرین مدرک تحصیلی
• در خصوص اخذ مجوز، تأمین فضای آموزش و اشتغال می بایست مدارک و مستندات مربوط به هزینه انجام شده ارائه گردد.
• درمورد نظارت بر طرح ها و همچنین توسعه خوشه ها و زنجیره های کسب و کارهای کوچک لازم است ضمن ارائه گزارش موضوع ، لیست افراد بهره مند به انضمام مدارک و مستندات مربوطه به این صندوق ارسال شود.
7 سقف اعطای تسهیلات و کمک هزینه ها برای هریک از آیتم ها و همچنین نحوه پرداخت به متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل تعیین می گردد:
الف : کمک هزینه تأمین فضا:
سقف پرداخت کمک هزینه تأمین فضا برای مناسب سازی و آماده سازی فضای محل اجرای طرح ، باتوجه به نوع طرح حداکثر000/000/20ریال تعیین و توسط بانک عامل بصورت کمکهای حمایتی از محل اعتبار این فعالیت انجام خواهد شد . لازم به ذکر است پرداخت کمک هزینه تأمین فضا به واجدین شرایط پس از بازدید کارشناسان حوزه اشتغال و کارآفرینی و یا مشاوران شغلی و ارجاعی استان و یا شهرستان محل اجرای طرح شغلی و ارائه گزارش بر اساس فرم مخصوص گزارش بازدید طرح مبنی بر نامناسب بودن فضای مورد نظر و تائید صندوق صورت می گیرد.
ارائه مجوز فعالیت و پیش فاکتور مصالح مصرفی مورد نیاز درزمان پرداخت کمک هزینه تأمین فضا از سوی مجری طرح ضروری است.
ب: اخذ مجوز کسب :
سقف سرانه کمک هزینه اخذ مجوز کسب حداکثر 000/000/3ریال تعیین که پس از واجد شرایط شناخته شدن متقاضیان برای اخذ تسهیلات خوداشتغالی و با ارائه مدرک معتبر مبنی بر پرداخت هزینه برای اخذ مجوز فعالیت صورت می گیرد.
که می بایست بنیاد شهرستان ضمن بازدید از طرح مورد نظر نسبت به ارائه گزارش طرح به انضمام مجوز فعالیت اخذ شده و سایر مدارک مثبته دال بر هزینه های انجام شده به صندوق ارسال تا صندوق نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر از محل اعتبار این فعالیت اقدام نماید.
ج: نظارت :
بازدید و نظارت از محل اجرای طرحهای خوداشتغالی قبل ، حین و بعد از اجرای طرح توسط کارشناسان حوزه اشتغال و کارآفرینی استان و یا شهرستان و یا توسط مشاوران شغلی و مشاوران امور طرحها با تائید و امضاء مدیرکل بنیاد استان انجام و گزارش مربوطه به مدیرکل محترم ارسال می گردد .
د: توسعه خوشه ها و زنجیره های کسب و کارهای کوچک:
باعنایت به سیاستهای شورای عالی اشتغال و ستاد حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی در راستای ایجاد
خوشه های کسب و کار کوچک و زنجیره تأمین کلیه هزینه های مربوط به فراهم نمودن مقدمات اجرایی اینگونه طرحها اعم از برگزاری جلسات ، کارگاههای آموزشی، جلسات توجیهی و اطلاع رسانی و . . . با هماهنگی و مدیریت فرد کارآفرین واجد شریط به منظور تأمین اشتغال افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم با سرانه000/300ریال معادل سی هزار تومان از محل این فعالیت قابل پرداخت می باشد تا با آموزش این افراد بتوان زمینه جذب اعتبارات مشاغل خانگی را فراهم نمود.
8 فرآیندهای اجرای طرح :
ابتدا میبایست با توجه به ماده 7 درخواست متقاضی واجد شرایط (فرم شماره 1) و مستندات مربوط به انضمام مدارک و مستندات مثبته مربوط به آن موضوع از طریق بنیاد استان به صندوق ارسال گردد. در خصوص هزینه های اخذ مجوز و تأمین فضا، بازدید از محل اجرای طرح (فرم شماره2) و ارائه گزارش مربوطه الزامیست . پس از بررسی مدارک و مستندات در صورت تائید مبلغ موردنظر تامین و پرداخت می شود .
9 تذکرات:
• بنیاد استان موظف است نسبت به معرفی ایثارگران واجد شرایط به دستگاه یا دستگاههای متولی صدور مجوز فعالیت اقدام نماید تا از مزایای مقرر در قوانین و مقررات برای ایثارگران بهره مند گردد و چنانچه بعد از اعمال قانون هزینه ای برای اخذ مجوز به ایثارگران تحمیل گردد میتواند با ارائه مدارک و اسناد و مستندات مربوطه درخواست استفاده از تسهیلات کمکهای حمایتی زیرساخت را ارائه نماید.
• ایثارگران واجد شرایط که سن شان بین 45 سال تا 55 سال می باشد پس از طرح و تائید موضوع در کمیسیون موارد خاص اشتغال استان می توانند از تسهیلات این دستورالعمل بهره مند گردند .
• برای استفاده از هزینه های تأمین فضا می بایست ضمن ضرورت انجام این اقدام و بررسی های حضوری در بازدید از طرح در صورت عدم توان مالی مجری درخواست اخذ تسهیلات کمک حمایتی به انضمام پیش فاکتور
هزینه های مربوطه به صندوق ارسال گردد.
• در خصوص خوشه های کسب و کار خرد و مشاغل خانگی صندوق برای افراد واجد شرایط معرفی شده از سوی بنیاد که متقاضی اجرای اینگونه مشاغل هستند فقط هزینه برگزاری جلسات توجیهی بر اساس سرانه مربوط پرداخت می نماید و متقاضی می بایست تسهیلات خود را از محل اعتبارات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی دریافت نماید. ضمن اینکه تعداد افراد مورد نظر استان برای شرکت در جلسات فوق
می بایست با سهمیه های ابلاغی از طریق اداره کل اشتغال و کارآفرینی مطابقت داشته باشد.
10 استنادات قوانین و مقررات مورد عمل
الف: ماده 32 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
ب: ماده 55 قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 29/8/84 مجلس شورای اسلامی
ج: اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
د: مصوبات شورای عالی اشتغال