تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
حوزه سند
معاونت تعاون - اداره کل اشتغال
نوع سند
دستورالعمل ها
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
معاون رئس جمهور ورئیس بنیاد شهید وامورایثارگران

عنوان
دستورالعمل حمایت از کارآفرینان شاهد و ایثارگر
متن
- مقدمه :
در راستای اجرای بندهای «الف» و «ج» ماده 3 اساسنامه صندوق اشتغال و کار آفرینی ایثارگران و همچنین با عنایت به تحولات اجتماعی ، اقتصادی و توجه بیش از پیش به امر تولید و بازاریابی در سطح جامعه، صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران برمبنای سیاستهای شورای عالی اشتغال (موضوع تبصره ذیل ماده 3 اساسنامه صندوق اشتغال و کار آفرینی ایثارگران ) و برنامه های بنیاد شهید و امور ایثارگران درنظر دارد از طرح های کارآفرینی شاهد و ایثارگر درقالب زیرساخت حمایت لازم را درحد امکان به عمل آورد که این اقدام درجهت توسعه و تقویت فرهنگ کارآفرین در بین افراد تحت پوشش و کمک به رفع مشکلات این عزیزان بابت برنامه های ذیل الذکر تحت عنوان فعالیت « حمایت از کارآفرینان شاهد و ایثارگر » مساعدت نماید .
2- تعاریف و اصطلاحات :
حمایت از کارآفرین: فعالیتی است در جهت توسعه، حفظ، مشارکت و پایداری طرح های کارآفرینان جامعه هدف و همچنین تقویت انگیزه و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای متقاضیان درحرکت به سمت کارآفرینی و توسعه اشتغال کشور
کارآفرین : با نوآوری ، خلاقیت و قبول پذیرش ریسک ضمن ایجاد فرصت شغلی برای خود نسبت به ایجاد فرصت شغلی برای سایر افراد اقدام و در رشد و توسعه اقتصادی کشور موثر می باشد.
صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران: بر اساس اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران مصوب شماره 106405/ت 49458هـ مورخ16/8/1394 هیاًت محترم وزیران صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به منظور پرداخت تسهیلات به ایثارگران واجد شرایط جهت اجرای طرح های خود اشتغالی و کارآفرینی وفق مصوبه های شورای عالی اشتغال کشور تشکیل گردید که من بعد به اختصار صندوق نامیده می شود .

3- اهداف:
• توسعه و تقویت فرهنگ کارآفرینی در بین جامعه ایثارگری به منظور افزایش رشد و شکوفایی اقتصادی کشور.
• حفظ ، مشارکت و پایداری طرح های کارآفرینان جامعه هدف .
• تقویت انگیزه و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای متقاضیان در حرکت به سمت کارآفرینی و توسعه اشتغال کشور .
• تقویت و گسترش جشنواره های کارآفرینان شاهد و ایثارگر در سطح ملی و استانی .
• جلب مشارکت کلیه دستگاه های ذیربط برای خدمات رسانی به کارآفرینان شاهد و ایثارگر .
4- جامعه هدف تحت پوشش ( به ترتیب اولویت )
الف: فرزندان شاهد ، جانبازان و آزادگان واجد شرایط.
ب: فرزندان جانبازان 25% و بالاتر ، فرزندان آزادگان 1 سال اسارت و بالاتر واجد شرایط.
ج: همسران شاهد، والدین شهدا، همسران جانبازان 25% و بالاتر، همسران آزادگان 1 سال اسارت و بالاتر
تبصره1: در صورت وجود متقاضی واجد شرایط در اولویت بالاتر امکان پرداخت تسهیلات به متقاضی واجد شرایط در اولویت پایین تر وجود ندارد.
تبصره 2: برای جانبازان و خانواده آنها اولویت بهره مندی از مزایای این دستور العمل درصد جانبازی بالاتر و برای آزادگان و خانواده آنها اولویت بهره مندی مدت اسارت بیشتر می باشد.

5- شرایط متقاضی دریافت تسهیلات کمکهای حمایتی توسط کارآفرینان شاهد و ایثارگر:
با توجه به اهمیت و ضرورت اجرای طرحهای کارآفرینی و حمایت مناسب از مجریان اینگونه طرحها، لازم است در پرداخت تسهیلات فعالیت حمایت از کارآفرینان شاهد و ایثارگر موارد ذیل رعایت گردد:
• مشخصات استفاده از تسهیلات حمایتی توسط کارآفرینان را باید در بانک اطلاعات کارآفرینان شاهد و ایثارگر ثبت نام کرده و تائیدیه لازم را از بنیاد استان اخذ نموده باشد.
• متقاضی استفاده از تسهیلات حمایتی کارآفرینان می بایست دارای محل و مجوز فعالیت
( دارای اعتبار زمانی ) باشد.
• طرح کارآفرین می بایستی فعال و با اعطای کمک حمایتی زمینه رشد و توسعه طرح فراهم گردد.
( پرداخت هرگونه تسهیلات کمک حمایتی به طرح های غیرفعال و طرح هایی که حتی با پرداخت این تسهیلات ادامه فعالیت آنها میسر نیست ممنوع می باشد ).
• درخصوص کمک به طرحهای کارآفرینان ابتدا می بایست از فرصتها ، امکانات ، تسهیلات و منابع موجود در دستگاههای متولی امور کارآفرینان ( اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، دستگاه صادر کننده مجوز ، بانکهای عامل و ... ) استفاده نمود و این امکانات درصورت عدم ارائه تسهیلات از سوی سازمان های متولی ویا به صورت مکمل به شرط داشتن شرایط تعیین شده در این دستورالعمل به ذینفع قابل پرداخت می باشد.
• پرداخت هرگونه وجه به منظور توانمندسازی و آموزش کارآفرینی ، تقویت و تحکیم برنامه های زیرساختی ، اجرای برنامه های بازاریابی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ، پرداخت کمک هزینه بابت امکان سنجی طرح ها و مشارکت در تهیه طرح های توجیه فنی ، مالی و اقتصادی براساس توجیهات مجری طرح و ارائه مدارک مثبته ، با اخذ نظر مساعد مشاور فنی و تخصصی و پس از تائید بنیاد استان و این صندوق بصورت کمک های حمایتی انجام می پذیرد و پرداخت سرمایه در گردش ، کمک به خرید تجهیزات و توسعه طرح از محل منابع داخلی بانک عامل طرف قرارداد در قالب وام
( طبق دستورالعمل های مربوطه ) انجام خواهد شد.
• پرداخت تسهیلات در زمینه سرمایه در گردش جهت حمایت از کارآفرین و توسعه طرح و افزایش تولید فقط از منابع بانکی ( طبق دستورالعمل مربوطه ) امکان پذیر است .
• متقاضیان درصورت واجد شرایط بودن، تنها می توانند فقط یک بار از هرکدام از منابع مذکور در بند 8 برای امور زیرساختی ( توانمند سازی و آموزش کارآفرینی ) و یا اجرای برنامه امکان سنجی ، بازاریابی و فروش محصولات استفاده نمایند.
• استفاده همزمان یک کارآفرین از تسهیلات بند "8" بلامانع است لیکن یک کارآفرین حتی درصورتی که مجری چندین طرح در یک یا چند استان باشد فقط برای یکی از طرح های اجرا شده می تواند ازکمک های حمایتی مذکور بهره مند گردد.
• استان محل اجرای طرح، نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام و پیشنهاد ارائه کمک های حمایتی جهت حمایت از کارآفرینان را به صندوق اعلام می نماید و درصورتی که محل اجرای طرح خارج از استان محل پرونده ایثارگری مجری طرح باشد می بایست ابتدا از محل پرونده استعلام مبنی بر عدم ارائه این خدمت به مجری به عمل آمده و پس از اخذ پاسخ، پیشنهاد لازم به صندوق ارائه گردد.
• ایثارگران می توانند درصوت اخذ مجوزهای قانونی جهت اجرای طرحهای کارآفرینی و اشتغالزا و به منظور ارائه طرح موردنظر به بانک عامل جهت بهره مندی از تسهیلاتی نظیر منابع داخلی بانک ، صندوق توسعه ملی و یا منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ... با هماهنگی بنیاد محل اجرای طرح و اخذ مجوز این صندوق برای یک بار پرداخت کمک هزینه بابت امکان سنجی طرح ها و مشارکت در تهیه طرح های توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تا سقف 50 % مبلغ و حداکثر به میزان تعیین شده در قسمت سقف سرانه و موارد قابل پرداخت بند "8" بهره مندگردند .
6- مدارک مورد نیاز جهت پرداخت تسهیلات حمایت از کارآفرینان
• درخواست کارآفرین بابت اخذ تسهیلات بلاعوض حمایت از کارآفرینان شاهد و ایثارگر (فرم شماره 1)
• تکمیل فرم بازدید از طرح (فرم شماره 2)
• ارائه اصل و کپی تصویر کارت ملی، شناسنامه، کارت ایثارگری، کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم (برابر با اصل) برای افراد مذکر متقاضی دریافت وام.
• ارائه اصل و کپی تصویر مدارک طرح و مجوزهای فعالیت مربوطه.
• مدارک مثبته دال بر شرکت در جشنواره کارآفرینان برتر شاهد و ایثارگر استانی و یا ملی و عنداللزوم فرم مربوطه ارسال شده به دبیرخانه ستاد جشنواره مستقر در اداره کل اشتغال و کارآفرینی و یا ثبت نام در بانک اطلاعاتی کارآفرینان شاهد و ایثارگر.
• پاسخ استان محل پرونده ایثارگر متقاضی مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات حمایت از کارآفرینان به متقاضی ( درصورتی که محل اجرای طرح خارج از استان محل پرونده ایثارگری باشد )
• در ارتباط با پرداخت بابت امکان سنجی تائیدیه بانک عامل و مدارک مثبته مبنی بر تخصیص اعتبار و اینکه طرح ارائه شده جزو مزیت های استان می باشد و همچنین اسناد و مدارک مربوط به هزینه امکان سنجی توسط مؤسسه مجری برنامه .
7- فرآیندهای اجرای طرح:

• ارائه درخواست کارآفرین بابت اخذ تسهیلات حمایتی جهت حمایت از کارآفرینان شاهد و ایثارگر به انضمام اسناد و مدارک مثبته طرح و همچنین مدارک مربوط به اخذ تسهیلات حمایتی مورد نظر
(فرم شماره 1)
• بررسی مدارک و بازدید از محل اجرای طرح توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان محل اجرای طرح (فرم شماره 2)
• ارسال گزارش بازدید از محل اجرای طرح توسط رئیس بنیاد شهرستان به مدیرکل بنیاد استان .
• ارجاع گزارش بازدید به انضمام مدارک مثبته طرح جهت پرداخت کمک حمایتی توسط مدیرکل بنیاد استان به صندوق .
• بررسی کلیه مدارک توسط کمیته بررسی طرحها و درصورت تائید ارسال به معاون حقوقی و اعتبارات جهت اخذ دستور پرداخت از مدیر عامل به منظور پرداخت وجه به ذی نفع .
• تکمیل فرم گردش کار پرداخت تسهیلات حمایتی جهت حمایت از کارآفرینان شاهد و ایثارگر و تائیدیه بنیاد استان .
• معرفی کارآفرین به بانک عامل طرف قرارداد جهت واریز مبلغ مورد نظر به حساب متقاضی .
• اعلام نتیجه به بنیاد استان جهت اطلاع و ثبت در سامانه سجایا .
8- سقف سرانه و موارد قابل پرداخت بشرح ذیل می باشد
الف- تقویت و تحکیم زیرساخت طرح های اجرا شده توسط کارآفرینان اعم از آموزش مهارتی ، آماده سازی محل اجرای طرح ( توانمند سازی و آموزش کارآفرینی ) تا سقف 000/000/10 ریال.
ب- اجرای برنامه های بازاریابی و فروش محصول با ایجاد فضای رقابتی و یا توسعه طرح و افزایش تولید از طریق خرید تجهیزات تا سقف000/000/20 ریال.
ج- پرداخت کمک هزینه بابت امکان سنجی طرح ها و مشارکت در تهیه طرح های توجیه فنی ، مالی و اقتصادی به میزان 50% مبلغ مربوطه و حداکثر تا میزان000/000/20ریال .
9 - تذکرات
• برای کلیه موارد مندرج در بخش های این دستورالعمل مدارک،اسناد هزینه، مستندات و...می بایست توسط متقاضی ارائه گردد.
• در پرداخت هزینه توانمند سازی و آموزش کارآفرینی اولویت پرداخت هزینه برای شرکت در دوره های تخصصی مرتبط با فعالیت کارآفرین میباشد که موجبات افزایش درآمد، ارائه خدمات و یا محصولات با کیفیت بالاتر را فراهم نماید.
• هرگونه برنامه بازاریابی که منجر به فروش محصولات تولیدی یا خدمات بهتر گردد مد نظر این
دستور العمل (بند ب ماده 8) می باشد.لیکن شرکت در نمایشگاه تخصصی داخلی یا خارجی که
راه مستقیم عرضه محصولات و یا خدمات کارآفرین در کنار سایر رقبا و تولید کنندگان است و معمولا منجر به فروش بالاتر و انعقاد قرارداد تجاری میگردد.از اولویت های صندوق در پرداخت هزینه ها وفق سرانه مربوطه میباشد.
• پرداخت هرگونه تسهیلات به کارآفرینان شاهد و ایثارگر که حالت اشتغال و یا شاغل در دستگاه های دولتی و یا خصوصی و یا تحت هر عنوان حقوق و یا مستمری دریافت می نمایند منوط به عدم وجود متقاضی غیر حالت اشتغال، غیرشاغل( غیر بازنشسته،عدم بازخرید و...) و در صورت وجود اعتبار میسر خواهد بود.
• پرداخت تسهیلات به افراد برتر جشنواره های کارآفرینان برتر شاهد و ایثارگر استانی که قبلا اسامی آنها طی فرم های مربوطه به دبیرخانه ستاد مستقر در اداره کل اشتغال و کارآفرینی اعلام شده است علیرغم اشتغال آنها در دستگاه های دولتی و یا خصوصی و یا هر نوع دریافت حقوق و یا مستمری و ... بلامانع است.
• متقاضی استفاده از تسهیلات حمایتی کارآفرینان میبایست دارای محل و مجوز فعالیت
(دارای اعتبار زمانی ) باشد.
• ایثارگران واجد شرایط که سن شان بین 45 سال تا 55 سال می باشد پس از طرح و تائید کمیسیون موارد خاص اشتغال استان می توانند از تسهیلات این دستورالعمل بهره مند گردند .
10 - استنادات قوانین و مقررات مورد عمل:
الف: ماده 32 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران .
ب: ماده 55 قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 29/8/84 مجلس شورای اسلامی.
ج: اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران .
د: مصوبات شورای عالی اشتغال .