حوزه سند
تعاون - اداره کل مسکن و گلزارها
نوع سند
دستورالعمل ها
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
اداره کل تامین مسکن وساماندهی گلزارشهدا

عنوان
اخذ رضایتمندی درخصوص ساماندهي گلزار مطهرشهدا
متن
مديران كل محترم استان ها
سلام عليکم
احتراما ,
برابر اطلاعات واصله و بررسيهاي بعمل آمده متاسفانه دربعضي از بنياد استانها براي اقدام به ساماندهي گلزارمنور شهدا
دستورالعملها و بخشنامه هاي مربوطه مورد توجه قرار نگرفته كه اين موضوع منجربه بروز مشکلاتي در روند انجام ماموريت
شده است لذا خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن مطالعه مجدد و رعايت دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابلاغي موارد
ذيل مورد توجه ويژه قرار گيرد :
- 1 لازم است قبل از هرگونه اقدام به ساماندهي گلزار ، نقشه و جزئيات اجرايي طرح به اطلاع خانواده هاي معظم شاهد
مرتبط رسيده ورضايتنامه كتبي از ايشان اخذ گردد .
۲- خانواده هاي معظم شاهد به ترتيب شامل پدر ، مادر ، همسر ، فرزند ، برادر و خواهر شهيد مي باشد كه در صورت
فقدان اولي اولويت اخذ رضايت مندي با نفر بعدي خواهد بود .
۳- در صورتيکه در اجراي طرح ساماندهي گلزار ناگزير تعدادي از قبور اموات عادي نيز در داخل طرح واقع گردند ( با توجه
به اينکه پس از ساماندهي گلزار حق دفن مجدد از ايشان صلب مي گردد ) لازم است با اقداماتي از قبيل اعطاي قبر معوض
به صاحبان قبور مزبور نسبت به اخذ رضايتنامه كتبي از ايشان اقدام گردد .
-4 لازم است طرح ساماندهي گلزار ( مصوب كميته فني استان ) در جلسه گاركروه ساماندهي گلزارهاي استان مطرح و
نسبت به اخذ مصوبه كارگروه به منظور تامين اعتبار لازم و تعيين مجري اقدام مقتضي صورت پذيرد .
براي گلزارهاي بالاي ۲۰ مزار لازم است طرح ساماندهي گلزار جهت بررسي و اخذ تائيديه به كميته فني مستقر در ستاد
مركز ارسال گردد .
قبلا از توجه شما كمال تشکر را دارم.
مهدي ايزدي
معاون تعاون و امور اجتماعي
فایل ضمیمه