حوزه سند
تعاون - اداره کل تسهیلات
نوع سند
بخشنامه
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
اداره کل تسهیلات رفاهی-معاونت تعاون و امور اجتماعی

عنوان
تسهیلات فنی(کمک هزینه نصب هند کنترل و بالابر ویلچر)
متن
مطابق قانون اساسنامه بنیاد و دستورالعمل شماره 3380/3/400 مورخ 20/9/89 و نامه شماره1913/3/400 مورخ 13/6/92 ریاست بنیاد شهید و امورایثارگران ، هزینه نصب هند کنترل و بالابر ویلچر به مشمولان زیر هر ده سال یکبار پرداخت می گردد.
الف - هندکنترل:
دستگاهی که قا بلیت کنترل کلاج ، ترمزو گاز جمعآ یا تک تک را به وسیله دست برای مشمول امکان پذیر می سازد.
هزینه نصب هند کنترل توسط بنیاد استان و درقبال اخذ فاکتورو حداکثر تا مبلغ000/750/1 ریال(درصورت تامین اعتبار) و بازدید و اطمینان کارشناس بنیاد و هر ده سال یکبار پرداخت می شود.هزینه مزبورصرفاً به دستگاه هند کنترلی تعلق می گیرد که مورد تائید اداره راهنمایی و رانندگی بوده .
مشمولین:
مطابق با دستور العمل شماره299-79-1208-4/13 مورخ 21/12/81 راهنمایی رانندگی مشمولین آن دسته از ایثارگرانی که در گواهینامه آنان جمله رانندگی مشروط به خودرو مجهز به دستگاه کنترل دستی درج شده باشد.
1- جانبازان
2- خانواده های شاهد معلول و آزادگان معلول که به تشخیص و تائید معاونت بهداشت و درمان سازمان بنیاد استان یا شهرستان الزاماً می بایست از ویلچر(بدلیل قطع نخاع ویا قطع یا فلج کامل دوپا) استفاده نماید
ب: بالابر ویلچر :
دستگاهی که روی سقف خودرو نصب می شود و انتقال ویلچر از کف زمین بر روی سقف خودرو و بلعکس برای مشمول امکان پذیر می نماید
هزینه نصب بالابر ویلچر درقبال اخذ فاکتورو حداکثر تا مبلغ000/000/5 ریال(درصورت تامین اعتبار) و بازدید و اطمینان کارشناس بنیاد و هر ده سال یکبار پرداخت می شود
مشمولین:
1- جانبازان ویلچری که به تشخیص و تائید معاونت بهداشت و درمان سازمان بنیاد استان یا شهرستان می بایست از ویلچر استفاده نماید
2- خانواده های شاهد معلول و آزادگان معلول که به تشخیص و تائید معاونت بهداشت و درمان سازمان بنیاد استان یا شهرستان الزاماً می بایست از ویلچر استفاده نماید