حوزه سند
تعاون - اداره کل تسهیلات
نوع سند
قوانین
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
اداره کل تسهیلات رفاهی-معاونت تعاون و اموراجتماعی

عنوان
کمک هزینه فوت
متن
مطابق ماده 48 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران( بنیاد مکلف است پس از فوت هریک از ایثارگران غیر‌‌مستخدم دولت، کمک هزینه فوت همانند مشمولان قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن، به خانواده‌ آنان مشروط بر ‌اینکه به موجب قوانین و مقررات دیگری دریافت ننموده باشند پرداخت نماید.)
لازم بذکر است پس از فوت هریک از ایثارگران مدارک زیر تهیه و در اختیار بنیاد محل سکونت یا پرونده قرار می گیرد
1-گواهی انحصار وراثت
2-ارائه شماره حساب شبا وراث (مطابق گواهی انحصار وراثت) به بنیاد
3-تصویر شناسنامه و کارت ملی همسر( تمام صفحات) ،فرزندان و والدین متوفی
4-تصویر برابر اصل شناسنامه باطل شده متوفی وتصویر کارت ملی وی
5- گواهی فوت
نحوه محاسبه میزان کمک هزینه فوت عبارت است از: حاصلضرب امتیاز کمک هزینه فوت مندرج در قانون بودجه سالیانه در ضریب حقوق شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و… بعنوان مثال برای سال 95 و 96 به شرح ذیل است
کمک هزینه فوت در سال 1395 به ریال 500/016/10=1541*6500
کمک هزینه فوت در سال 1396 به ریال 500/017/11=1695*6500