حوزه سند
تعاون - اداره کل تسهیلات
نوع سند
قوانین
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
اداره کل تسهیلات رفاهی

عنوان
بیمه های اجتماعی(بیمه عمر و حادثه و بیمه حوادث غیر مترقبه)
متن
درراستای خدمات حمایتی بنیاد ازجامعه هدف وبه استناد تصویب نامه شماره 15467/ت28916 ه مورخ 18/2/85 و شماره 45523/ت36483 ه مورخ 8/3/91 هیأت محترم وزیران و قانون اصلاح قانون و اساسنامه بنیاد ، و سایر قوانین مصوب مقرر گردیده در شاخه های ذیل ارائه خدمت گردد.
الف)) بیمه عمر (پرداخت غرامت فوت) و بیمه حادثه (پرداخت غرامت نقص عضو کلی وجزیی) :
افراد مشمول بیمه عمر گروههای ذیل بوده مشروط به اینکه توسط هیچیک از دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می نمایند ، تحت پوشش بیمه عمر و حادثه نباشند ، پرداخت غرامت فوت وحادثه ( منجر به نقض عضو کلی و جزئی ) ازسوی شرکت بیمه طرف قرارداد بنیاد (برنده مناقصه) به ذینفع / ذینفع های بیمه شده اصلی به میزان مبالغ ذیل .
جانبازان 25 درصد وبالاتر و فرزندان شاهد: مبلغ غرامت فوت ده میلیون تومان، حداکثر مبلغ غرامت حادثه ده میلیون تومان
همسران شاهد :مبلغ غرامت فوت هفت میلیون تومان ، حداکثر مبلغ غرامت حادثه هفت میلیون تومان
والدین شاهد و جانبازان زیر 25 درصد و همسرجانبازان متوفی 25 درصد وبالاتر و همسر جانبازان متوفی زیر 25درصد و آزاده فاقد درصد جانبازی و همسرآزاده متوفی فاقد درصد جانبازی :مبلغ غرامت فوت پنج میلیون تومان ، حداکثر مبلغ غرامت حادثه پنج میلیون تومان
ب)) بیمه حوادث غیرمترقبه :
منزل مسکونی ( ملکی ویا استیجاری) واسباب واثاثیه منزل کلیه ایثارگرانی که دربنیاد شهید و امور ایثارگران دارای پرونده ایثارگری می باشند درمقابل حوادث طبیعی مانند سیل ،زلزله ، رانش زمین ، صاعقه ،ترکیدگی لوله آب ، بارش برف ،آتش سوزی و... تا حداکثر 35 میلیون تومان تحت پوشش بیمه حوادث غیرمترقبه خواهند شد
مشمولین بیمه حوادث غیر مترقبه: جانبازان 25 درصد وبالاتر و فرزندان شاهد و همسران شاهد و والدین شاهد و جانبازان زیر 25 درصد و همسر جانبازان متوفی 25 درصد وبالاتر و همسران جانبازان متوفی زیر 25درصدو آزاده فاقد درصد جانبازی و همسرآزاده متوفی فاقد درصد جانبازی