حوزه سند
تعاون - اداره کل تسهیلات
نوع سند
قوانین
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
معاونت تعاون-اداره کل تسهیلات رفاهی

عنوان
ورود خودرو ویژه جانبازان 70%
متن
مطابق مصوبه 204408/ت و 41717 هـ مورخ 7/11/87 و 85661/44502 مورخ 21/4/89 هیات وزیران
ورود خودرو ویژه جانبازان 70% با بهره مندی از معافیت سود بازرگانی تا سقف تعیین شده (جانبازان دوپا یا دو دست قطع از مچ و قطع نخاع تا سقف چهارصد میلیون ریال و دیگرجانبازان 70 درصد تا سقف سیصد میلیون ریال) فقط برای یک نوبت مجاز می باشد.