عبارت مورد نظر

صفحه 1 از 3 صفحه
عنوان
برنامه آموزش خانواده شاهد و ایثارگر مشاهده
آئین نامه شورای مشورتی استانداران و فرمانداران مشاهده
دستورالعمل اجرایی طرح سپاس مشاهده
شیوه نامه اجرایی شبکه اقشار معتمدین معین مشاهده
دستورالعمل اجرایی مددکاری اجتماعی مشاهده
تخفیف هزینه بلیط هواپیما و قطار مشاهده
کسر از خدمت نظام وظیفه مشاهده
معافیت از خدمت نظام وظیفه مشاهده
اصلاحیه قانون واگذاری خودرو به جانبازان 50 درصد و بالاتر مشاهده
ورود خودرو ویژه جانبازان 70% مشاهده
اصلاحیه بخشنامه بازگشت به کار جانبازان بازنشسته مشاهده
وام ازدواج-ماده 50 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشاهده
نحوه و چگونگي بهره مندي جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال از موضوع بند "چ" ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه (اعاده به خدمت) مشاهده
ثبت نامه آزمون استخدامی ادارات کل دادگستری استانها شروع شد. مشاهده
چگونگی بهره مندی واستفاده جانبازان از تقلیل یا کسر کار مشاهده
پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به توسعه طرح های کسب وکار مشاهده
ادامه خدمت ایثارگران مشمول تا 35 سال مشاهده
شرایط اعاده بکار جانبازان بازنشسته مشاهده
مشمولین استفاده از سهمیه استخدام حد اقل 25 درصد مشاهده
اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته مشاهده