ارتباط با ریاست عالی
در متن درخواست های ارسالی حتماً کد ملی و نسبت ایثارگری ذکر شود. در غیر این صورت قابل پیگیری نمی باشد