درخواست هاي ارسالي بدون كد ملي و نسبت ايثارگري قابل پيگيري نمي باشد